Studeren met een functiebeperking

Wat?

Onderwijs- en examenfaciliteiten

Wanneer je studeren belemmerd wordt door een functiebeperking, heb je recht op onderwijs- en examenfaciliteiten om jouw studiekansen te verhogen. Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op:

 • onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten,…)
 • examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken,…)
 • hulpmiddelen (bv. aangepaste laptop, aanmaak van aangepast didactisch materiaal,…). 

Zorgbegeleiding

Als student met een functiebeperking kan je zorgbegeleiding aanvragen.

Welke studenten komen in aanmerking voor zorgbegeleiding?

 • Je hebt GON begeleiding genoten in het secundair onderwijs en/of het hoger onderwijs en je hebt behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.
 • Je behaalde een OV4 diploma en je hebt behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.
 • Je kreeg verhoogde zorg of uitbreiding van zorg in het secundair onderwijs en je hebt behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.
 • Je kreeg een statuut functiebeperking toegekend in het hoger onderwijs.

Je kan je aanmelden via aanspreekpuntfunctiebeperking@pxl.be om de specifieke noden in de gekozen opleiding en mogelijkheden te bespreken. De begeleiding zal vraaggestuurd en flexibel worden georganiseerd. In het hoger onderwijs geldt het principe dat de begeleiding steeds op maat van de specifieke noden en de context wordt bepaald; en aangeboden wordt op momenten waar het nodig is. 

Voor wie?

Je kan aantonen dat je één of meer van volgende beperkingen hebt:

 • Motorische functiebeperking; (verlamming ledematen, zwakke spraakmotoriek, verlaagd spierrendement, …)
 • Visuele functiebeperking; blindheid, slechtziendheid)
 • Auditieve functiebeperking; (doofheid, slechthorendheid)
 • Chronische ziekte
 • Ontwikkelingsstoornissen (zie diagnostische criteria)
  • Leerstoornis (dyslexie of dyscalculie)
  • Autismespectrumstoornis
  • Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis
  • Ticstoornis
  • Coördinatieontwikkelingsstoornis
  • Ontwikkelingsdysfasie
  • Ontwikkelingsstotteren
  • Combinatie ontwikkelingsstoornissen
 • Psychiatrische functiebeperking; (depressie, angst, eetstoornis, slaapstoornis, psychosen,…)
 • Overige functiebeperkingen;
 • Meervoudige functiebeperkingen

Hoe?

Om faciliteiten te verkrijgen, dien je eerst het statuut voor studenten met een functiebeperking te bekomen.

Deze aanvraag moet binnen de maand na je (her)inschrijving te gebeuren, tenzij je in de loop van het academiejaar instroomt of tenzij je tijdens het academiejaar pas gediagnosticeerd wordt.

Uitzondering:  Je bent later gestart of de diagnose is gesteld in de loop van jouw studieloopbaan in het hoger onderwijs. Je kan op dat moment een statuut aanvragen.

Procedure

Het aanvragen van een statuut functiebeperking en faciliteiten verloopt in verschillende stappen.

Stap 1: Aanvraag  van het statuut “ Functiebeperking”

Je aanvraag doe je bij voorkeur digitaal via  jouw studieloopbaandossier in de online applicatie “MIJN SLB”.
Surf bij (her) inschrijving naar http://mijnslb.pxl.be.

Het bewijs wordt afgeleverd door een instantie en/of gespecialiseerde arts die hiervoor bevoegd is. Het attest beschrijft de consequenties van de beperking op het normale studieverloop. Onderaan kan je de juiste bewijsstukken en attesteringsbundels terug vinden. De dienst studievoortgang onderzoekt en kent het statuut “student met een functiebeperking” toe als de bewijsstukken voldoen aan de voorwaarden. Je krijgt nadien automatisch een bevestigingse-mail.

Stap 2: Aanvraag onderwijs- en examenfaciliteiten

Je kan, nadat je statuut goedgekeurd is, online jouw faciliteiten aanvragen.  De studentenondersteuner bekijkt de aanvraag inhoudelijk, gaat na welke faciliteiten, hulpmiddelen en geïndividualiseerde voorwaarden mogelijk zijn en nodigt je uit wanneer nodig. Het opleidingshoofd neemt een beslissing over jouw aanvraag.

Let op! Uiterlijk 30 kalenderdagen voor de start van de examenperiode dient de student in elk geval zijn faciliteiten aangevraagd te hebben. Indien de student na deze periode nog een aanvraag voor faciliteiten indient, kunnen de faciliteiten (mogelijk) pas in werking treden vanaf de volgende examenperiode.

Stap 3: Ondertekening van het contract

Wanneer de faciliteiten goedgekeurd zijn krijg je eveneens een bevestiging via email . Je wordt dan uitgenodigd om in “MIJN SLB” jouw contract betreffende de faciliteiten te ondertekenen. Hierna kan je een document downloaden dat je in de opleiding kan voorleggen om de aangepaste onderwijs- en examenregeling te bekomen.

Let op! Jaarlijks dien je je faciliteiten te vernieuwen. Dit kan eveneens digitaal via “MIJN SLB”. Het statuut van student met functiebeperking moet enkel in bepaalde situaties jaarlijks vernieuwd te worden (afhankelijk van de functiebeperking). De geldigheidstermijn van je statuut staat op het document dat je meekrijgt bij de dienst studievoortgang.

 

Bewijsstukken

Een overzicht van alle documentatie kan je in hier terug vinden. De blanco attesteringsbundels per categorie kan je onderaan downloaden om deze door de bevoegde expert te laten invullen.

 

Diagnostische criteria doelgroep ontwikkelingsstoornissen

Voor de doelgroep ontwikkelingsstoornissen kunnen studenten ook gebruik maken van eigen documentatie om zich te laten registreren. De dienst studievoortgang beoordeelt dan de geldigheid van de documentatie. De criteria voor documentatie zijn afhankelijk van het subtype. De criteria voor de documentatie zijn gebaseerd op actuele (internationale) diagnostische protocollen en advies van experten. In dit hoofdstuk worden de criteria voor documentatie van de verschillende subtypes voor registratie binnen het Vlor-systeem geoperationaliseerd.

Voor de subdoelgroep ‘studenten met een leerstoornis’ en ‘studenten met ontwikkelingsdysfasie’ zijn er geen attesteringsbundels beschikbaar. Voor deze subgroepen geldt dat de documentatie aangebracht door de student moet beantwoorden aan de binnen het registratiesysteem vooropgestelde criteria.Voor de subgroep meervoudige functiebeperkingen werd ook geen specifieke attesteringsbundel ontwikkeld. Studenten met ‘een meervoudige functiebeperking’ zijn studenten die een functiebeperking hebben uit twee of meer verschillende categorieën zoals hierboven beschreven.

We hebben per subdoelgroep de diagnostische criteria opgesomd waaraan eigen documentatie moet voldoen. Je kan de diagnostische criteria in detail nalezen in de pdf die je verkrijgt door hieronder op de gewenste categorie te klikken.

Aanbod voorleessoftware

Studenten met dyslexie of een visuele functiebeperking kunnen gebruik maken van het aanbod van voorleessoftware. Je kunt ervoor kiezen om hetzij Sprint Plus hetzij Kurweil tegen een voordelige prijs te huren per academiejaar. Meer informatie over dit aanbod kan je terug vinden in de infobrochure.

Meer weten

 • Download de infobrochure of ga te rade bij je studentenondersteuner
 •  Wie de studentenondersteuner van je opleiding is, vind je terug  op de contactpagina onder de rubriek “studentpoints”.
 • Indien je nog vragen hebt over het statuut of de procedure, mag je altijd contact opnemen met de Dienst studievoortgang (studievoortgang@pxl.be)