Summerschool - Zomerschool

PXL-SUMMERSCHOOL - ZOMERSCHOOL

Studeren in het hoger onderwijs is een hele uitdaging. Met onze PXL-SUMMERSCHOOL willen we je nog vóór de start van het academiejaar een duw geven. We richten ons specifiek tot leerlingen van het laatste leerjaar secundair onderwijs (6e en 7e jaar) die de overstap naar een graduaats- of bacheloropleiding willen maken.

Wat is de PXL-Summerschool

Met deze 10-daagse zomerschool van maandag 17 t.e.m. vrijdag 28 augustus 2020 willen we je grotere slaagkansen geven van bij de start van het nieuwe academiejaar. Dit doen we door een gevarieerd programma aan te bieden waarbij we zowel focussen op essentiële leerstofonderdelen als op educatieve en ontspannende verrijking die jouw persoonlijke groei bevorderen.

Het programma

In de voormiddag worden volgende essentiële leerstofinhouden aangeboden

1. Wiskunde

2. Frans

3. Nederlands

4. Chemie

5. Elektriciteit

6. Elektronica

Je maakt zélf een combinatie van  2 vakken. 

In de namiddag programmeren we o.a. deze workshops:

 • Kennismaking met het hoger onderwijs
 • Studeren in het hoger onderwijs: notities nemen, plannen, structuur aanbrengen in een tekst, samenvatting maken, ... Als je al een studiekeuze hebt gemaakt, focussen we ons op een cursus van de opleiding die je wil gaan studeren.
 • Mijn talenten onder de loep: via allerlei activiteiten en met focus op je talenten leer je jezelf zo goed mogelijk kennen.
 • Sport en ontspanning: aan de hand van PXL Challenges streven we naar een gezonde geest in een gezond lichaam. We worden hier begeleid door de vakgroep Lichamelijke Opvoeding en de studenten van de keuzemodule Fitness & Personal training.
 • EHBO & UD Woonlabo: in levensechte omstandigheden leer je initiatie EHBO en levensreddende handelingen aan. We bezoeken ook de meegroeiwoning. Daar ontdekken we de mogelijkheden van universal design (behoud van woon- en levenskwaliteit) in deze toegankelijke en bruikbare woning voor ieder­een, een woning die “mee kan groeien” met de veranderende wensen en noden).
 • Makerspace: hier ontdekken en ontwikkelen we eigen technische skills in een “speel-en-experimenteertuin". Je gaat zelf aan de slag met onder andere digital prototyping, 3D-printen, lasercutten, technisch tekenen en solderen.
 • Lekker én gezond koken, ook voor wie niet veel tijd/budget heeft of voor de eerste keer achter de potten staat.
 • My favourite afternoon: deze namiddag vullen we samen in naargelang je interesses!

De workshops zijn onder voorbehoud van lesgevers en beschikbaarheid.

We houden rekening met de dan geldende corona-maatregelen.  

Waarom PXL-Summerschool

Wat deze Summerschool zo bijzonder maakt en waarin ze verschilt van onze opfrissingscursussen die we jaarlijks in september inrichten, is de individuele begeleiding. Op basis van een mogelijk advies van de klassenraad en een korte bevraging bij de start van de PXL Summerschool bepalen we leerdoelen per deelnemer.

Onderwijsdoelen die we gedurende de 2 weken bij alle deelnemers nastreven zijn doelen op vlak van taal, attitudevorming en sociale vaardigheden, problemen oplossen en het reguleren van het leerproces. Dit zal ervoor zorgen dat je een vlottere start kan maken aan het hoger onderwijs. Daarnaast selecteren we nog individuele leerdoelen per onderwijsvak.

Binnen elke klasgroep bieden we maatwerk op basis van voorkennis, interesses, ervaringen, of omstandigheden. We hebben bijzondere aandacht voor de sfeer waarin jouw ontwikkeling gebeurt. We zorgen voor een sense of community, waar jij het gevoel hebt gerespecteerd te worden. De taak van de PXL Summerschool ligt erin jouw maximale ontwikkelingskansen te bieden, door bij iedereen in te spelen op de zone van naaste ontwikkeling in een sfeer van vertrouwen.

Wegens het grote succes is onze PXL-Summerschool reeds volzet. Je mag je gegevens achterlaten indien je je op de reservelijst wil plaatsen. We nemen dan op maandag 17 augustus weer contact met je op.

Je opgeven voor de reservelijst kan via deze inschrijflink PXL-Summerschool

Meer informatie:

Elke Martens

Coördinator PXL-Summerschool

Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt

gsm +32 484 351 873

Email: summerschool@pxl.be

Onderwijsdoelen PXL-Summerschool

Onderwijsdoelen die we gedurende de 2 weken bij alle deelnemers nastreven: 

Taal: 

 • De leerlingen kunnen heldere, gedetailleerde teksten schrijven over uiteenlopende onderwerpen die verband houden met zijn interesse- en vakgebied. 
 • De leerlingen kunnen studieteksten en niet-fictionele teksten begrijpen. De student kan over het algemeen een geschikte leesstrategie kiezen. 
 • De leerlingen kunnen vrij duidelijke beschrijvingen en presentaties geven m.b.t. zijn interesse- en vakgebied. Hij legt daarbij de juiste nadruk op belangrijke punten en ter zake doende ondersteunende details. 
 • De leerlingen kunnen luisteren naar uiteenzettingen over vertrouwde en niet-vertrouwde onderwerpen bestemd voor een onbekend publiek en gebracht in standaardtaal. De student kan geschikte luisterstrategieën toepassen. 
 • De leerlingen kunnen aan een bekende volwassene vragen stellen en antwoorden formuleren, kunnen de taal vloeiend, nauwkeurig en doeltreffend gebruiken over een breed scala van 
 • onderwerpen binnen het interesse- en vakgebied en daarbij helder de verhoudingen tussen ideeën aanduiden. 
 • De leerlingen kunnen spontaan communiceren met een vrij goede beheersing van de grammatica zonder veel tekenen dat hij of zij zich moet beperken in wat hij of zij wil zeggen en kiest daarbij een mate van formaliteit die in de omstandigheden gepast is.

Attitudevorming en sociale vaardigheden 

 • De leerlingen kunnen in groep samenwerken
 • De leerlingen hebben oog voor elkaars welbevinden
 • De leerlingen tonen respect voor elkaar en voor de omgeving
 • De leerlingen nemen verantwoordelijkheid op voor hun gedrag
 • De leerlingen formuleren op gepaste wijze positieve en negatieve kritiek.

Problemen oplossen 

 • De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijze en de oplossing en gaan eventueel op zoek naar een alternatief

Regulering van het leerproces 

 • De leerlingen kunnen een realistische werkplanning op langere termijn maken
 • De leerlingen sturen hun leerproces, beoordelen het op doelgerichtheid en passen het zonodig aan.
 • De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen
 • De leerlingen kunnen het eigen aandeel in slagen en mislukken inschatten
 • De leerlingen erkennen de invloed van hun interesses en waarden op hun motivatie.

Onderwijsdoelen die we willen bereiken in het voormiddagluik zijn: 

Wiskunde: 

 • De leerlingen kunnen oefeningen op het sommatieteken, bewerkingen, algemene algebraïsche rekenregels, de regel van 3, machtsverheffingen, worteltrekken, omvormen van formules, berekenen van procenten, logaritmen, wetenschappelijke notatie van getallen, eentermen & veeltermen, vergelijkingen, stelsels van vergelijkingen, functies en goniometrie oplossen.

Taal: 

 • De leerlingen beheersen de basisgrammatica (woordleer, zinsleer), spellingsregels, professionele woordenschat, begrijpend lezen, spreken en luisteren, spelling van het werkwoord, schrijven en structureren van teksten uitvoeren. Plus de onderwijsdoelen taal die we gedurende de twee weken nastreven (zie boven).

Frans: 

 • De leerlingen kunnen oefeningen Frans op basis van basisgrammatica en -woordenschat net als luisteren en spreken uitvoeren.
 • Leerlingen verbeteren de algemene taalvaardigheden Frans via begeleid zelfstandig leren: woordenschat, grammatica.
 • Leerlingen verbeteren lezen en luisteren Frans op eigen niveau
 • Leerlingen verbeteren spreken, schrijven en gesprekken voeren op eigen niveau door het mondeling en schriftelijk presenteren en beargumenteren van de gemaakte keuzes.

Chemie:

 • De leerlingen kunnen de basiskennis van elementaire chemische begrippen begrijpen en toepassen in oefeningen: atoombouw met de structuur van de elektronenmantel, periodiek systeem van de elementen, chemische bindingen, interacties tussen moleculen – polariteit, vraagstukken met concentraties – mol en zuurtegraad – pH-berekeningen

Elektronica:

 • De leerlingen verwerven de basiskennis van analoge en digitale elektronica zodat het starten met de opleidingsonderdelen elektronica 1 en digitale technieken vlot verloopt. Onder basiskennis verstaan we: basisbegrippen (wisselspanning, gelijkspanning, spanning, stroom, weerstand), wet van Ohm met zijn toepassingen, serie- en parallelschakeling van weerstanden, werken met simulatiesoftware (Multisim), analoog versus digitaal, talstelsels en logische functies

Elektriciteit:

 • De leerlingen verwerven de elementaire elektrische begrippen, componenten en oplossingsmethodes. Onder elementaire kennis verstaan we: basisbegrippen (spanning, stroom, weerstand, capaciteit, spoel, elektrische en magnetische velden…), wet van Ohm, serie- en parallelschakeling van weerstanden, verschillende oplossingsmethoden voor enkelvoudige en complexe netwerken (Knooppuntanalyse, Thévenin, Norton…). 

Onderwijsdoelen die we willen bereiken in het namiddagluik zijn: 

Studie – en beroepsgerichte keuzebekwaamheid 

 • De leerlingen verwerven een zinvol overzicht over studie- en beroepsmogelijkheden, dienstverlenende instanties met betrekking tot de arbeidsmarkt of de verdere studieloopbaan
 • De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.
 • De leerlingen houden rekening met hun interesses en mogelijkheden bij hun studie- of beroepskeuze
 • De leerlingen kunnen reflecteren over hun studie- of beroepskeuze

 Persoonlijke groei 

Aan de hand van het verrijkingsprogramma willen we jongeren op een innovatieve en verfrissende manier warm maken om hun talenten te ontwikkelen. We bieden hen een netwerk waar kansen ontstaan door boeiende connecties met andere jongeren. Dit netwerk brengt hen tips en tricks voor persoonlijk of professioneel succes die ze niet in boeken of op schoolbanken vinden, binnen handbereik.