Schrijf je in

Congress

Bedrijfsleidersbezoldigingen: hoe optimaliseren anno AJ 2019?

13/11/2018
PXL-Congress - Elfde-Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Referent

De heer Guy Poppe


Inhoud

Welke mogelijkheden zijn er (nog)?

De wet tot hervorming vennootschapsbelasting heeft de bedrijfsleidersbezoldigingen opnieuw op
het voorplan gezet met een verhoogde minimumbezoldiging en een sanctioneringsregeling.

In het eerste deel bespreken we de sinds ajr. 2019 geldende bezoldigingsregeling aan de hand van
een aantal casussen. Hierbij besteden we ook aandacht aan de sociaalrechtelijke en
vennootschapsrechtelijke gevolgen, en zoeken we naar concrete oplossingen en optimalisatie.
Inmiddels heeft de Minister van Financiën verdere toelichting verschaft over de concrete invulling
van de minimale bezoldiging en de daaraan gekoppelde sanctioneringsregeling. We gaan hier
uitgebreid op in met voorbeelden.

In het tweede deel bespreken we de alternatieve kostenvergoedingen, zoals terugbetaling werkelijke
beroepskosten, forfaitaire kostenvergoedingen, kilometervergoeding en sociale voordelen, waarbij
ook aandacht wordt besteed aan de aftrekbaarheid in hoofde van de vennootschap. We onderzoeken zowel het administratief standpunt, de rulings en de rechtspraak.

Ook de roerende verhuur en de herkwalificatie van huur- in beroepsinkomsten komen aan bod,
alsmede de mogelijkheid om een deel van de inkomsten aan de gunstige taxatieregeling
van auteursrechten te laten belasten.

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

• Hoe wordt de bezoldigingsregeling in concreto toegepast, zowel in de gevallen wanneer men
• bedrijfsleider is in één of meerdere vennootschappen ?
• Wat met de bestuurders-loontrekkenden ?
• Welke vergoedingen kwalificeren als een geldige bezoldiging ?
• Welke bedrijfsleiders worden beoogd ? Quid voor de vaste vertegenwoordiger.
• Welke sociale voordelen kan een bedrijfsleider ontvangen ? Zijn deze aftrekbaarheid in
hoofde van de vennootschap ?
• Kan een bedrijfsleider royalty's ontvangen uit zijn eigen vennootschap ?
• Kan een bedrijfsleider activa verhuren aan zijn eigen vennootschap ?
• Stand van zaken met betrekking tot interesten op creditstand rekening courant ?
• In welke mate kunnen auteursrechtelijke vergoeding via de vennootschap aan zijn
bedrijfsleider worden uitgekeerd ?
• Wanneer worden huurinkomsten geherkwalificeerd in beroepsinkomsten ?
• Alles wordt opgenomen in een uitvoerige (full tekst) syllabus.


Tijdstip

Dinsdag 13 november 2018
18.30 tot 21.30 u.


Prijs

80,00 euro
40,00 euro voor leden van LVAB
(vrij van BTW: art. 44 W. BTW)


Inschrijven kan tot uiterlijk 6 november 2018.

Erkenning IAB,BIB,IBR. u ontvangt een attest voor 3 uren beroepsvervolmaking.