Schrijf je in

Agenda

Studiedag voor onderwijzend personeel

7/05/2019
PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (gebouw D) - 3500 Hasselt

Is everybody happy?

Oog voor psychosociaal welbevinden binnen maximale ontwikkelingskansen

Op dinsdag 7 mei vindt de jaarlijkse studiedag voor onderwijzend personeel plaats.

De focus van de studiedag ligt dit jaar op het psychosociaal welzijn van onze junior-collega’s. Als lector ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor onze studenten en dus een belangrijke coach in de ‘nulde’ lijn van ons student supportmodel. Met deze studiedag willen we jullie graag extra handvaten en kaders aanreiken rond het bieden van maximale ontwikkelingskansen voor elk van onze studenten; één van de pijlers van ons onderwijsconcept.

Anno 2019 worden jongvolwassenen met heel wat uitdagingen geconfronteerd waar ze mee moeten leren omgaan naast hun schoolse verplichtingen. Soms zijn deze thema's van die aard dat zij nood hebben aan extra ondersteuning op vlak van onderwijs (bv. Faciliteiten, extra ondersteuning, …). Omdat we sterk geloven in de voelsprieten en ondersteuning vanuit de nulde lijn en ook van studenten te horen kregen dat zij de nauwe betrokkenheid van lectoren erg appreciëren, vinden we het belangrijk om hier voldoende achtergrondinformatie over mee te geven via deze interactieve studievoormiddag.

De studiedag gaat door op dinsdag 7 mei van 8u30 tot 12u30 in PXL-Congres. Naast een keynote spreker zijn er twee rondes van workshops voorzien waar er concreter zal worden ingegaan op vaak voorkomende uitdagingen bij jongvolwassenen (depressie, suïcide, psychose, kansarmoede, trauma en middelgebruik). We hebben getracht het programma zo gevarieerd mogelijk samen te stellen door zowel experten op vlak van theorie als praktijk uit te nodigen, alsook getuigenissen aan het aanbod toe te voegen.

Inschrijven kan tot en met donderdag 2 mei. Gelieve bij je inschrijving ook een top 3 van workshops door te geven.

Programma 

08.30 - 09.00 Ontvangst met koffie en koffiekoeken
09.00 - 09.15 Welkomstwoord
09.15 - 10.15 Keynote door prof. dr. Ronny Bruffaerts
10.15 - 10.30 Koffiepauze
10.30 - 11.30 Workshop ronde 1
11.30 - 12.30 Workshop ronde 2

Inhoud workshops

Workshop 1: psychose (Ligant – Team VDIP)

Het netwerk Ligant zet via het programma Connect in op het snel en tijdig detecteren van risico’s en de eerste tekenen van een mogelijk psychische/psychiatrische problematiek bij infants, kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar.

VDIP (vroege detectie en interventie bij psychiatrische problemen, met de klemtoon op psychose) streeft ernaar om jonge mensen, tussen 14 en 23 jaar, en hun omgeving te ondersteunen. Het doel van VDIP is beginnende psychiatrische problemen snel te herkennen en indien mogelijk terug te dringen om zo de intensiteit en impact ervan te beperken. Hoe korter de duur van de onbehandelde periode, hoe beter de prognose. In deze workshop maak je kort kennis met de werking van VDIP. Daarna wordt er geduid wat een psychose juist is, welke mogelijke risicosignalen zijn en wat eventuele eerste interventies kunnen zijn.

Workshop 2: suïcide (Marie Van Broeckhoven, Suïcidepreventie DAGG-CGG)

Het DAGG (Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) verleent in teamverband ambulante geestelijke gezondheidszorg, zonder opname in een psychiatrisch ziekenhuis, aan mensen die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid. Het DAGG heeft sinds 1998 een specifieke werking op het vlak van suïcidepreventie uitgebouwd waarin zij consultatieve ondersteuning en vorming geven aan hulpverleners.

In deze workshop wordt ingegaan op volgende thema’s:

  • Welke signalen kunnen we opmerken?
  • Hoe reageren op signalen?
  • Hoe omgaan met suïcidaliteit en hulp bieden?
  • Welke hulpbronnen zijn er voor jongeren?

Workshop 3: depressie (getuigenis vanuit project Te Gek!?)

Het project Te Gek!? wil de taboe rond psychische problemen doorbreken en jongeren aanzetten om tijdig hulp te zoeken en over hun problemen te praten. Het project tracht geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en streeft naar een juiste kijk op mensen met psychische problemen. Te Gek!? zet hiervoor al jaren grootschalige campagnes op om de beeldvorming rond geestelijke gezondheid in Vlaanderen juister af te stellen.

De getuigen brengen een overwegend hoopvol verhaal met als boodschap: Praat erover, luister ernaar, maak tijd voor elkaar en zorg dat je bij mekaar terecht kunt. Iedereen kan te maken krijgen met psychische problemen, het kan iedereen overkomen en het overkomt vele jongeren. Daarom is het belangrijk dat jongeren zo weinig mogelijk drempels ervaren wanneer ze de stap naar hulp zetten. Want er zijn veel mogelijkheden om hulp te zoeken, indien praten met mensen uit hun omgeving niet meer voldoende is.

Workshop 4: zorgzaam omgaan met de gevolgen van traumatische gebeurtenissen (Dr Erik de Soir, Traumapsycholoog/-psychotherapeut, De Weg Wijzer – Leopoldsburg)

Erik de Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering.

Aan de hand van deze workshop zal op een ervaringsgerichte wijze, op basis van casuïstiek uit een recent verleden, worden stilgestaan bij de impact van traumatiserende gebeurtenissen. De preventie, de aanpak en de nazorg van traumatiserende gebeurtenissen leunt op een principiële aanpak die begeleiders en lectoren zorgzaam kunnen doen omgaan met de restletsels van eerdere ingrijpende gebeurtenissen. Een traumatiserende gebeurtenis zal zich bij een getroffene op vele rechtstreekse en onrechtstreekse manieren uiten: het vroegtijdig herkennen van signalen en het doorverwijzen naar gepaste hulp kan ervoor zorgen dat jonge getroffenen geen levenslang krijgen in de nasleep van een traumatiserende gebeurtenis.

Workshop 5: kansarmoede (PXL-Education)

Vanuit het departement PXL-Education werd een tool ontwikkeld (Blikopener) om het kansarmoedebeleid van scholen onder de loep te nemen. Deze blikopener kan enerzijds gebruikt worden als een checklist en anderzijds als inspiratiedocument met aanbevelingen. Tijdens deze workshop willen we kijken hoe je de items van Blikopener kan toepassen op niveau van dagdagelijkse lespraktijk. Daarnaast wordt er dieper in gegaan op verschillende aspecten van kansarmoede.

Workshop 6: verslaving en alcoholmisbruik (Ligant – Team vroeginterventie verslaving)

Het netwerk Ligant zet via het programma Connect in op het snel en tijdig detecteren van risico’s en de eerste tekenen van een mogelijk psychische/psychiatrische problematiek bij infants, kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar.

Het team vroeginterventie Verslaving richt zich op jongeren en jong-volwassenen (12 jaar t.e.m. 23 jaar) waarbij sprake is van experimenteel, beginnend riskant of problematisch alcohol- of druggebruik. Hun doelstelling is het motiveren tot verandering en het beperken van de risico’s van gebruik. Tijdens deze workshop maak je kennis met het aanbod, mogelijk risicosignalen en eerste interventies.

Contactinformatie

Ellen Indekeu

e| ellen.indekeu@pxl.be