In de media

PXL-opleiding kleuteronderwijs krijgt zeer goede kwaliteitsbeoordeling

26/03/2018

De lerarenopleiding Kleuteronderwijs van Hogeschool PXL heeft een goed rapport gekregen van de Vlaamse Universiteiten- en Hogescholenraad (VLUHR). Een internationale visitatiecommissie bezocht de opleiding in oktober 2017 om zich te buigen over de kwaliteit van de opleiding.

De commissie is zeer positief over de opzet van toetsing en examineren. De commissie stelt dat studenten op een betrouwbare en heldere manier worden geëvalueerd. Toetsen zien er vormelijk goed en eenduidig uit, wat studenten houvast geeft. De evaluatievormen van de verschillende opleidingsonderdelen zijn duidelijk voor studenten, en de communicatie over examenplanning, -afspraken en -resultaten verloopt vlot.

Daarnaast waardeert de commissie het opzet van de stages. Vanaf het begin van het eerste jaar gaan studenten actief aan de slag in de klas onder de vorm van een duostage. De stageperiode aan het einde van de opleiding werd uitgebreid tot zeven weken. Ook is er tijdens de stage veel aandacht voor reflectie door de studenten.

Werkveld

Ook de keuze voor een volwaardige bachelorproef wordt door de commissie gewaardeerd. De leerlijn onderzoekend handelen betekent een meerwaarde voor de opleiding. Voor de bachelorproef zijn de doelstellingen helder uitgeschreven in een handleiding, en krijgen de studenten voldoende ondersteuning.

Net als bij de vorige visitatie looft het werkveld de inzetbaarheid van de afgestudeerden. Bovendien ziet het werkveld een evolutie in positieve zin. Met name de flexibiliteit met betrekking tot het aanwenden van verschillende pedagogische methoden, de teamgerichtheid en het gestructureerd en zorgvuldig werken aan de hand van kaders die de opleiding heeft aangereikt worden als pluspunt benoemd. De alumni voelen zich goed voorbereid op het werk in de klas en in de school.