Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Inschrijven onder creditcontract zonder dat je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs

Studenten die niet voldoen aan de voorwaarden inzake diploma en die bewijzen dat ze ingeschreven zijn voor de examencommissie om het diploma secundair onderwijs te behalen, kunnen zich, mits toestemming van de opleiding, inschrijven onder creditcontract gedurende maximaal 1 academiejaar.
Je dient hiervoor een aanvraag in bij de Dienst studievoortgang, eventueel samen met de nodige stukken. Deze stukken tonen aan dat je in het bezit bent van de vereiste begincompetenties van het opleidingsonderdeel waarvoor je wilt inschrijven onder creditcontract. Het opleidingshoofd beslist, rekening houdend met de bepalingen inzake volgtijdelijkheid, of je kunt inschrijven voor het welbepaalde opleidingsonderdeel onder creditcontract.

Inschrijven met een buitenlands diploma

De dienst studievoortgang zal nagaan of je voldoet aan de voorwaarden om je in te schrijven.
Buitenlandse studenten kunnen aan Hogeschool PXL een opleiding starten wanneer ze onderstaande documenten kunnen voorleggen:

  • een gelegaliseerde kopie van het diploma secundair onderwijs
  • een beëdigde vertaling van het diploma secundair onderwijs in het Nederlands, Duits, Frans of Engels
  • een verklaring van de ambassade (Belgische ambassade in het land van herkomst of ambassade van het land van herkomst in België), een universiteit of officiële instantie uit het land waar je je diploma hebt behaald waarin staat dat het voorgelegde diploma toegang verleent tot (gelijkaardige) universitaire studies in het thuisland
  • voor China: APS-certificaat
  • attest of getuigschrift van de gevolgde taalcursus Nederlands ERK-niveau B2 (bacheloropleiding) / B1 (graduaatsopleiding) of attest taalproef Nederlands aan de AUHL
  • kopie paspoort / identiteitskaart
  • geldige verblijfsvergunning.

Indien je niet voldoet aan de taalvoorwaarden, kan er een taalproef afgenomen worden. Meer informatie betreffende de taalproef vind je hier. Je kan voor meer informatie ook mailen naar taalproef@pxl.be

Kandidaat studenten maken best een afspraak via het afsprakenprogramma (kies: dienst studievoortgang) of via mail (studievoortgang@pxl.be) om hun aanvraag in te dienen.

Voortraject voor anderstalige studenten

Studenten die zich willen voorbereiden op hoger onderwijs, kunnen een voortraject "Nederlands voor het hoger onderwijs" volgen .

Meer informatie kan je hier vinden.

 

Inschrijven zonder diploma secundair onderwijs

Bacheloropleiding

Studenten zonder diploma secundair onderwijs kunnen een aanvraag doen om toegelaten te worden met afwijkende toelatingsvoorwaarden. Wie niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding en op 31 december van het academiejaar van de beoogde inschrijving de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt of zal bereiken, kan worden toegelaten tot een bacheloropleiding op basis van een toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek wordt ingericht door de Associatie Universiteit-Hogeschool Limburg. Meer informatie over deze procedure vind je op hun website

Voor meer informatie kan je een afspraak maken met de Dienst Studievoortgang via het afsprakenprogramma of via studievoortgang@pxl.be.

Graduaatsopleiding

Wie niet voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor een graduaatsopleiding (omschreven in het onderwijs- en examenreglement) maar wel voldaan heeft aan de leerplicht, kan worden toegelaten tot een graduaatsopleiding als hij/zij slaagt op een toelatingsproef. Deze toelatingsproef voor graduaatsopleidingen wordt ingericht door de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg. Meer informatie en de inschrijflink vind je op hun website. Voor vragen kan je ons contacteren via toelatingsproefgraduaatsopleidingen@pxl.be

Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Het slagen op de toelatingsproef voor graduaatsopleidingen is niet voldoende om toegelaten te worden tot de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs. Om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs moet je ook minstens drie jaar nuttige ervaring kunnen aantonen in het technisch of praktisch vak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil bekomen. Een bewijs van nuttige ervaring aanvragen kan bij de Cel ‘Word Leerkracht’ van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).