Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Financiering

Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector in Vlaanderen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen een aantal dagen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon (eventueel beperkt tot een maximum bedrag) wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Klik hier voor je handleiding over Vlaams opleidingsverlof.

Klik hier voor meer info over Vlaams opleidingsverlof.

Opleidingscheques

Wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien heb je recht op een opleidingscheque. Zo betaal je zelf maar de helft van je opleiding. De andere helft betaalt de Vlaamse overheid.

Ga hier na of je voldoet aan de voorwaarden.

Wil je betalen met je opleidingscheques?

 • Je ontvangt eerst de factuur voor je inschrijvingsgeld.
 • Mail dan de originele e-mail die je hebt ontvangen van Edenred door naar studiegelden@pxl.be.
 • Na verwerken van de opleidingscheques zal je per mail een betalingsbewijs ontvangen.

! BELANGRIJKE OPMERKINGEN

 • De opleidingscheques zijn zes maanden geldig vanaf de datum waarop ze uitgegeven zijn.
 • De waarde van de ingeleverde cheques mag niet meer zijn dan het verschuldigde studiegeld.
 • Twijfel je of je in aanmerking komt voor een studietoelage? Laat eerst een berekening maken door de sociale dienst, vooraleer je opleidingscheques aanvraagt. PXL kan geen opleidingscheques terugbetalen.
 • Boeken en cursussen kan je bij PXL niet betalen met opleidingscheques, vraag dus enkel cheques aan voor het bedrag van je studiegeld.

Meer informatie over de voorwaarden, aanvraagprocedures en type opleidingen die hiervoor in aanmerking komen: https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers.

Vragen over opleidingscheques?

Neem dan contact op met het Team Opleidingscheques van de Vlaamse overheid via het gratis nummer 1700 of via opleidingscheques@vlaanderen.be.

Voor meer informatie over de betaalprocedure  inzake ‘Opleidingscheques’ binnen PXL,  contacteer:

Werkloosheidsuitkering

Studies waarvoor je met een diploma- en/of creditcontract voor minstens 27 studiepunten bent ingeschreven, kan je enkel volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering als je een ‘vrijstelling van beschikbaarheid’ hebt gekregen van de VDAB.

Als je deze vrijstelling krijgt, dan moet je tijdens je opleiding, studie of stage niet op zoek gaan naar werk en niet ingaan op passende jobaanbiedingen of bijkomende bemiddelings-, begeleidings- of opleidingsacties.
Je moet als werkzoekende ingeschreven blijven bij de VDAB en je aan de afspraken houden die je met je bemiddelaar hebt vastgelegd.

Opleidingen waarvoor je een vrijstelling kan aanvragen:

 •  opleidingen die gesubsidieerd of georganiseerd worden door de VDAB (of een partner) en die je volgt met een VDAB-opleidingsovereenkomst, (incl. OKOT, de OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten). Tijdens je opleiding kom je in aanmerking voor extra financiële voordelen van de VDAB, bv. terugbetaling van je studiekosten, een verplaatsingsvergoeding, kinderopvangvergoeding, stimulanspremie;
 •  opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep;
 •  een opleiding of stage in het buitenland als deze niet in België bestaat;
 • andere opleidingen of stages van minstens 4 weken en minstens 20 uur per week, waarbij de lessen niet hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur worden gegeven.

Let op! Bespreek met je trajectbegeleider van de VDAB welke extra voorwaarden er per opleiding van toepassing zijn. De opleiding of stage moet in je traject naar werk passen en je kansen om werk te vinden verhogen.

Doe je je aanvraag pas na de start van de opleiding, dan kan je enkel een vrijstelling krijgen vanaf de dag van je aanvraag.

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Neem hiervoor contact op met de RVA of je uitbetalingsinstelling (je vakbond of Hulpkas).

Je kan een vrijstelling aanvragen voor maximaal 12 maanden (vakantieperiodes inbegrepen). Duurt de opleiding of stage langer dan 12 maanden, dan moet je zelf tijdig een verlenging aanvragen. Voor studies in het buitenland bedraagt de vrijstelling 3 maanden en kan je eenmalig een verlenging vragen voor maximaal 9 maanden.
Om een verlenging te krijgen, moet je aantonen dat je de opleiding of stage op regelmatige wijze hebt gevolgd of met succes hebt afgerond en dat je actief hebt meegewerkt aan de door de VDAB voorgestelde acties.

Je kan je werkloosheidsuitkering combineren met een studietoelage van de Vlaamse overheid, maar niet met kinderbijslag.

Tijdskrediet 

Via het systeem van tijdskrediet kan je als werknemer in de privésector gedurende een bepaalde periode minder of helemaal niet werken om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen. In de Vlaamse openbare sector bestaat een soortgelijk verlofsysteem: het Vlaams zorgkrediet. Als je tijdskrediet wilt nemen, moet je daar altijd een van de volgende motieven voor hebben: zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 8 jaar; palliatieve zorgen verlenen; zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid; zorgen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar; bijstand of zorg verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin; een erkende opleiding volgen.

De duur van het tijdskrediet varieert naargelang van het motief:

 • voor de ‘zorgmotieven’, is de maximumduur 51 maanden.
 • voor het motief ‘een erkende opleiding volgen’ is de maximumduur 36 maanden.

51 maanden tijdskrediet tijdens de hele loopbaan is het absolute maximum. Dat maximum kan over de volledige loopbaan opgebruikt worden voor de verschillende motieven. Afhankelijk van het motief en de gekozen vorm van onderbreking (voltijds, 1/2 of 1/5) neem je het tijdskrediet op in periodes van 1 maand, 3 maanden of 6 maanden.

Neem voor meer informatie over de verschillende vormen van tijdskrediet contact op met je personeelsdienst, je vakbond of je plaatselijke RVA-kantoor

Lees meer over de aanvraagprocedure.

Tijdens je loopbaanonderbreking krijgt jevan de RVA een vervangingsinkomen. Via de website kunt u nagaan hoeveel uw onderbrekingsuitkering zal bedragen. De hoogte van dat bedrag hangt af van de vorm van je tijdskrediet, je anciënniteit bij je werkgever en je leeftijd.

Boven op die onderbrekingsuitkering heb je mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Studietoelage

Er zijn drie voorwaarden waaraan je terzelfdertijd moet voldoen om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid, nl. nationaliteits-, pedagogische en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

 1. Nationaliteitsvoorwaarden
  Je moet Belg zijn, maar er zijn uitzonderingen, bv. voor bepaalde categorieën van buitenlandse studenten.
 2. Gezinssituatie

  Het belangrijkste criterium voor een toelage is de hoogte van het inkomen. Om te bepalen hoeveel je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een toelage, kijken ze naar de ‘leefeenheid’. Dat kan een gezin zijn, maar ook samenwonenden of alleenstaande studenten vormen een leefeenheid.

 3. Pedagogische voorwaarden
  Je dient voor minstens 27 studiepunten ingeschreven te zijn in een diplomacontract (uitzondering: diplomajaar). Ben je voor het eerst ingeschreven in het hoger onderwijs, dan krijg je een studietoelagekrediet van 60 studiepunten en een jokerkrediet van 60 studiepunten. 
 4. Financiële voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering wordt ook je financiële situatie onderzocht. Op basis van je 'leefeenheid' worden de (vermoedelijke) financiële middelen waarover je beschikt, vergeleken met een referentie-inkomen.

Meer info vind je hier.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener.  Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet u online een aanvraag indienen en vervolgens een bedrag storten in uw (elektronische) KMO-portefeuille.  De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies.  Daarmee kunt u de dienstverlener betalen voor de geleverde diensten.  Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

Het overzicht van de thema’s van onze opleidingen voor de KMO-portefeuille kan je hier vinden.

 

Sinds 1 januari 2023 kan je de KMO-portefeuille enkel nog gebruiken voor specifieke thema’s: bedrijfsstrategie, beroepsspecifieke competenties, digitalisering, duurzaamheid, financiële geletterdheid, innovatie, internationalisering, personeelsmanagement. Lees hier wat dit concreet betekent.

Meer informatie vind je hier. Heb je nog vragen? Contacteer de PXL-contactpersoon:

Fondsen

Sinds 1963 steunt VOCATIO gepassioneerde, ondernemende en innovatieve jongeren om ze in hun dromen te doen geloven en die waar te maken. Zo draagt de stichting bij aan hun ontplooiing en helpt hen de maatschappij van morgen te bouwen.
De stichting VOCATIO steunt gepassioneerde en geëngageerde jonge talenten tussen 18 en 30 jaar die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun roeping te ontwikkelen of levensproject te realiseren, hoewel dat hun grootste wens is. En dit ongeacht hun afkomst, actieterrein, studie- of vormingsniveau.
Elk jaar reikt VOCATIO ongeveer 20 beurzen van 10 000 euro uit. Deze beurzen zijn echte springplanken die de laureaten bijvoorbeeld de kans bieden nieuwe technieken te ontwikkelen, materiaal aan te kopen, een onderzoeksprogramma uit te breiden of een aanvullende opleiding te volgen.
Daarbovenop biedt VOCATIO ook een begeleiding: een grote zichtbaarheid voor de laureaten, opleidingen en toegang tot het netwerk van VOCATIO-laureaten.
De volgende kandidatenoproep staat open van 15/9/2023 tot 15/11/2023.

Meer informatie vind je hier