PXL

Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Financiering

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

Wat is ‘Vlaams opleidingsverlof’?

Het ‘Vlaams opleidingsverlof’ kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Het krijgen van ‘Vlaams opleidingsverlof’ is geen recht, niet alle opleidingen worden door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of door de erkenningscommissie of via het paritair comité erkend.

Welke opleidingen komen in aanmerking voor ‘Vlaams opleidingsverlof’?

Welke opleidingen recht geven op ‘Vlaams opleidingsverlof’ vindt u terug in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Meer informatie kunt u nalezen op: https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank

Werkwijze

Indien de opleiding die u zal volgen, erkend wordt in het kader van attestering ‘Vlaams opleidingsverlof’ en uw individueel traject is volledig in orde, kan u ‘Vlaams opleidingsverlof’ aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 31 oktober 2020 gebeuren. Bij een laattijdige inschrijving (na 31 oktober) dient dit binnen de 15 dagen te gebeuren.

U bent verplicht om aan alle examens deel te nemen, wil u genieten van het ‘Vlaams opleidingsverlof’. Neemt u niet deel aan een examen zal er, bij wijze van sanctie, 25% afgetrokken worden van het eerstvolgende recht.

Het maximaal aantal uren recht op ‘Vlaams opleidingsverlof’ komt overeen met 125 uur per academiejaar. Dit is pro rata voor deeltijds werkenden.

Voor het hoger onderwijs krijg je 4 uur per studiepunt, met uitzondering van de graduaatsopleidingen. Zij krijgen 6 uur per studiepunt (tot 2021-2022). Opleidingsonderdelen waarvoor je trist, geven geen recht op uren ‘Vlaams opleidingsverlof’.

Volgt u een korte opleiding dan zal de aanwezigheidslijst van elke les gebruikt worden om de attesten op te stellen. Bij aanvang van de opleiding zal u een blanco attest ontvangen met enkel het voorziene aantal contacturen. Na het afsluiten van elk trimester, een ingevuld attest op basis van de aanwezige uren.

Voor meer informatie over de werkwijze inzake ‘Vlaams opleidingsverlof’ kan u bij onderstaande contactpersonen terecht.

Contactpersonen

Reguliere opleidingen en banaba's Postgraduaten en korte opleidingen

Vicky Habets

Studentenadministratie, lokaal D101

Elfde-Liniestraat 23a

3500 Hasselt

tel. +3211 77 58 60

vlaamsopleidingsverlof@pxl.be

Alessandra Ercole

PXL-Congress, lokaal D114

Elfde-Liniestraat 23a

3500 Hasselt

tel. +3211 77 57 05

alessandra.ercole@pxl.be

Opleidingscheques

Wat zijn opleidingscheques?

Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten van een opleiding. Dit met een maximum van € 250 per kalenderjaar.

Heb ik recht op opleidingscheques?

Door een wijziging in de reglementering betreffende opleidingscheques is sinds 1 maart 2015 de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt. Enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding willen volgen die vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen. Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen dus nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

Kijk hier om te zien of je recht hebt op opleidingscheques.

Welke opleidingen kan ik met opleidingscheques betalen?

De Vlaamse regering beslist welke opleiding men met opleidingscheques kan betalen. Ze beslissen dit op basis van de bijdrage die de opleiding brengt aan de economie en welvaart.

Per PXL-vervolgopleiding is aangegeven of het mogelijk is met opleidingscheques te betalen. Opleidingen met minder dan 32 lesuren kunnen niet met opleidingscheques betaald worden. In september 2013 stopt de Vlaamse overheid met het subsidiëren van taalopleidingen door middel van opleidingscheques.

Kijk hier voor meer informatie.

Welke waarde hebben de opleidingscheques?

Er zijn cheques ter waarde van € 25, € 10 of € 5. Jij betaalt slechts de helft van de waarde van de cheques. De andere helft wordt betaald door de Vlaamse overheid. Je kan voor maximaal € 250 cheques aankopen per kalenderjaar.

Kan ik opleidingscheques laten terugbetalen?

Heb je reeds opleidingscheques aangekocht, maar komt je opleiding niet in aanmerking door de gewijzigde voorwaarden? Bezorg je opleidingscheques samen met dit ingevulde formulier aan de VDAB. In dat geval krijg je jouw geld terugbetaald. PXL-Congress is ertoe verplicht de cursisten die hun opleidingscheques reeds afleverden op de campus, de opleidingscheques terug te bezorgen.

Hoe kan ik opleidingscheques aanvragen?

Opleidingscheques komen van de Vlaamse overheid. Je kan ze op deze drie manieren aanvragen:

Let op: je kan de opleidingscheques ten laatste twee maanden na de start van de opleiding aanvragen. Je kan maximaal € 250 aan cheques aanvragen per kalenderjaar (geldigheidsduur van 14 maanden).

Hoe betalen met opleidingscheques?

Bezorg je opleidingscheques aan Evi Vlemmings (reguliere opleidingen en banaba’s) of aan Maksim Claes (postgraduaten) van zodra je de overschrijving van het studiegeld ontvangen hebt. Je vraagt je opleidingscheques best dus al aan voor de start van de opleiding.

Is je opleiding duurder dan het aantal cheques dat je hebt aangevraagd dan kan je het eventuele restbedrag reeds overschrijven of komen betalen met bancontact. Indien je je studiegeld reeds betaald hebt en nadien nog cheques binnenbrengt, zal het teveel betaalde bedrag teruggestort worden.

Contactpersonen?

Reguliere opleidingen

Bijkomende opleidingen

Evi Vlemmings

Studentenadministratie, lokaal D004

Elfde-Liniestraat 23a

3500 Hasselt

tel. +3211 77 58 61

evi.vlemmings@pxl.be

Alessandra Ercole

PXL-Congress, lokaal D114

Elfde-Liniestraat 23a

3500 Hasselt

tel. +3211 77 57 05

alessandra.ercole@pxl.be

Werkloosheidsuitkering

Studies waarvoor je met een diploma- en/of creditcontract voor minstens 27 studiepunten bent ingeschreven, kan je enkel volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering als je een ‘vrijstelling van beschikbaarheid’ hebt gekregen van de VDAB.

Als je deze vrijstelling krijgt, dan moet je tijdens je opleiding, studie of stage niet op zoek gaan naar werk en niet ingaan op passende jobaanbiedingen of bijkomende bemiddelings-, begeleidings- of opleidingsacties.
Je moet als werkzoekende ingeschreven blijven bij de VDAB en je aan de afspraken houden die je met je bemiddelaar hebt vastgelegd.

Opleidingen waarvoor je een vrijstelling kan aanvragen:

 •  opleidingen die gesubsidieerd of georganiseerd worden door de VDAB (of een partner) en die je volgt met een VDAB-opleidingsovereenkomst, (incl. OKOT, de OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten). Tijdens je opleiding kom je in aanmerking voor extra financiële voordelen van de VDAB, bv. terugbetaling van je studiekosten, een verplaatsingsvergoeding, kinderopvangvergoeding, stimulanspremie;
 •  opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep;
 •  een opleiding of stage in het buitenland als deze niet in België bestaat;
 • andere opleidingen of stages van minstens 4 weken en minstens 20 uur per week, waarbij de lessen niet hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur worden gegeven.

Let op! Bespreek met je trajectbegeleider van de VDAB welke extra voorwaarden er per opleiding van toepassing zijn. De opleiding of stage moet in je traject naar werk passen en je kansen om werk te vinden verhogen.

Doe je je aanvraag pas na de start van de opleiding, dan kan je enkel een vrijstelling krijgen vanaf de dag van je aanvraag.

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Neem hiervoor contact op met de RVA of je uitbetalingsinstelling (je vakbond of Hulpkas).

Je kan een vrijstelling aanvragen voor maximaal 12 maanden (vakantieperiodes inbegrepen). Duurt de opleiding of stage langer dan 12 maanden, dan moet je zelf tijdig een verlenging aanvragen. Voor studies in het buitenland bedraagt de vrijstelling 3 maanden en kan je eenmalig een verlenging vragen voor maximaal 9 maanden.
Om een verlenging te krijgen, moet je aantonen dat je de opleiding of stage op regelmatige wijze hebt gevolgd of met succes hebt afgerond en dat je actief hebt meegewerkt aan de door de VDAB voorgestelde acties.

Je kan je werkloosheidsuitkering combineren met een studietoelage van de Vlaamse overheid, maar niet met kinderbijslag.

Tijdskrediet / loopbaanonderbreking

Deze formule biedt je als werknemer de mogelijkheid om tijdelijk je beroepsloopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken. Je moet je tijdskrediet (in de privésector) of loopbaanonderbreking (in de openbare sector) schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Na akkoord van je werkgever dien je bij de RVA een aanvraag voor een uitkering in. Gedurende de onderbrekingsperiode van je arbeidsovereenkomst of de periode van verminderde arbeidsprestaties geniet je een onderbrekingsuitkering betaald door de RVA.

De duur van het tijdskrediet bedraagt 1 jaar over je ganse loopbaan, op te nemen in periodes van min. 3 maanden. De maximumduur van 1 jaar kan eventueel verlengd worden indien een sectorale of ondernemings-CAO hierin voorziet. Is dat het geval, dan kan deze maximumduur uitgebreid worden tot 5 jaar.
Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaarden bij de Vlaamse overheid aanspraak maken op een aanmoedigingspremie.

Meer informatie over tijdskrediet en loopbaanonderbreking vind je hier.

Studietoelage

Er zijn drie voorwaarden waaraan je terzelfdertijd moet voldoen om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid, nl. nationaliteits-, pedagogische en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

 1. Nationaliteitsvoorwaarden
  Je moet Belg zijn, maar er zijn uitzonderingen, bv. voor bepaalde categorieën van buitenlandse studenten.
 2. Pedagogische voorwaarden
  Je moet studeren met een diplomacontract van min. 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar). Ben je voor het eerst ingeschreven in het hoger onderwijs, dan krijg je een studietoelagekrediet van 60 studiepunten en een jokerkrediet van 60 studiepunten. 
 3. Financiële voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering wordt ook je financiële situatie onderzocht. Op basis van je 'leefeenheid' worden de (vermoedelijke) financiële middelen waarover je beschikt, vergeleken met een referentie-inkomen.

Meer info vind je hier.

KMO-portefeuille

Met de KMO-portefeuille kan je als KMO, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep tot € 15.000 steun per jaar genieten voor de aankoop van ondernemingbevorderende diensten bij een erkende dienstverlener van de KMO-portefeuille.
Je kan onder andere financiële ondersteuning ontvangen bij de aankoop van opleidingen, gevolgd door werkenden in jouw onderneming. De subsidie bedraagt 50 % van de opleidingskosten (excl. btw) met een maximale subsidie van € 2.500 op jaarbasis.
Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren.

Meer informatie vind je hier.

Fondsen

De Belgische Stichting Roeping, omgedoopt tot Vocatio, kent ieder jaar 10 à 15 beurzen van 7.500 à 10.000 euro toe aan Belgen van 18 tot 30 jaar die een echte roeping hebben op gelijk welk domein: architectuur, film, geneeskunde, archeologie, toneel, psychologie, ... maar niet de nodige financiële middelen hebben om hun roeping te realiseren.
De uiterste indieningsdatum is 27 oktober in het jaar voorafgaand aan de uitreiking van de beurs.

Meer informatie vind je hier