Management tool voor een duurzaam en kostenefficiënt plantsoenbeheer.

De toenemende verstedelijking heeft het belang aan kwalitatief groen in de publieke ruimte drastisch doen stijgen. Groen dient hier meerdere functies en belangen en is onmisbaar in de leefomgeving van mens en dier. Zo draagt het onder meer bij aan de leefbaarheid en de beleving van onze leefomgeving.
Echter tijden en inzichten over het beheer van een duurzame groene ruimte veranderen en er wordt steeds meer verwacht dat cijfermatig onderbouwd wordt wat er aan budget nodig is om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Zeker in bezuinigingsjaren is het simpelweg noodzakelijk om aan te tonen wat je aan groenareaal hebt, welk kwaliteitsbeeld je waar wilt bereiken en vooral wat het kost om dit voor elkaar te krijgen.

Met de ontwikkeling van een management tool voor een duurzaam en kostenefficiënt plantsoenbeheer is het mogelijk om:
-  op beleidsniveau het ambitieniveau van een gemeente te vertalen naar verschillende niveaus van beheerkwaliteit met een kosten/baten analyse op basis van de geregistreerde uurnormen;
-  op uitvoeringsniveau de ontwikkelde meetmethode te gebruiken bij het maken van bestekken groenonderhoud.

In het project worden de volgende resultaten beoogd:

  • Methodiek voor inventarisatie plantsoenen en digitalisatie ervan.
  • Technische omschrijving duurzaam en ecologisch onderhoud plantsoenen voor lastenboek.
  • Normentabel voor kosten/batenanalyse groenonderhoud.

Project informatie

Projectpromotor:
Bea Toppet
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 410 Bodembeheer, landbouwhydrologie
Startdatum – einddatum:
16 september 2013 - 13 september 2015
Budget:
€ 56.368,00
Projectcode:
1/DWO/2013/BI/P059
VTE:
0,4 VTE

Contact

Bea Toppet
onderzoeker