ABC-proof evalueren

In het onderwijs staan we dagelijks voor de uitdaging om jongeren te motiveren. Zeker in het secundair onderwijs vinden jongeren niet altijd de ‘Goesting’ om te leren.  Van 2015-2017 zijn we  op zoek gegaan naar concrete handvaten voor leerkrachten om  in motiverend onderwijs te voorzien. De zelfdeterminatietheorie vormt de rode draad doorheen ons project. Deze theorie geeft ons inspiratie voor het aanwakkeren van vitamines voor groei bij jongeren. Door in te spelen op de drie basisbehoeften (Autonomie, verBondenheid, Competentie) wordt de autonome motivatie van jongeren bevorderd. In tegenstelling tot gecontroleerde motivatie (straf vermijden, beloning nastreven), gaan ze zich inspannen omdat ze de lessen persoonlijk relevant of interessant vinden.

 

Vanaf september 2018 zetten we het onderzoek verder met een logische, specifieke focus op evaluatie. In het project staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

1.    Welke vormen van evaluatie sluiten aan bij het ABC-model?

2.    In hoeverre hanteren scholen, die gekozen hebben voor het ABC-model, evaluatievormen die passen bij dit model?

3.    Welke ondersteuningsnoden hebben scholen en leraren in de ontwikkeling en de implementatie van een evaluatieplan geïnspireerd door het ABC-model?

     3.1. Hoe kan een evaluatieplan geïnspireerd door het ABC-model, op maat ontwikkeld en geïmplementeerd worden op schoolniveau?

     3.2. Hoe kan een evaluatieplan geïnspireerd door het ABC-model, ontwikkeld en geïmplementeerd worden op klasniveau van de eerste of tweede graad?

 

Met dit project willen we het ABC van motivatie gebruiken om een innovatief en praktisch hanteerbaar evaluatiekader op te stellen. Dit evaluatiekader ondersteunt secundaire scholen die het ABC-model hanteren, om ook hun evaluatiebeleid en -praktijk hier volwaardig op af te stemmen.

 

In een proces van co-creatie begeleiden we scholen via een intensief coachingstraject. De begeleiding verloopt face-to-face en online. Een interactieve website  biedt ondersteuning aan scholen om doelgerichte acties op te zetten op weg naar een ABC-geïnspireerd evaluatiebeleid en praktijk.. We beogen om naast de klaspraktijk ook via de evaluatie de zelfsturing en de autonome motivatie van de leerlingen te verhogen.

 

Het project beoogt de volgende lange termijndoelen:

·      Een groot aantal scholen ondersteunen en samen een lerend netwerk creëren om een duurzame impact te genereren.

·      Het evaluatieplan van de eigen lerarenopleiding (PBLSO, PXL-Education) meer ABC-proof maken.

·      Het evaluatiekader afstemmen met onderzoekers van UGent (prof. Vansteenkiste en zijn team) en Lerend Netwerk Limburg.

·      We hebben de ambitie om op termijn een internationaal project op te zetten rond dit thema.

Project informatie

Projectpromotor:
Liesbeth Dierckx
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
18/09/2017 – 20/09/2020
Budget:
€148.863
Projectcode:
13/DWO/2017/IC/P098
VTE:
1,80 VTE
Medewerkers:

Liesbeth Dierckx

Ilse Hornikx

Contact

Liesbeth Dierckx
onderzoeker