ArtiCULan, 'Art, Time, Culture and Language’

Het project 'ArtiCULan' heeft als doel een kader op te zetten voor muzische workshops om kinderen in meertalige scholen (CLIL/immersie en vluchtelingenklassen) de kans te bieden muzisch te werken en te leren. Samen met lokale lagere scholen worden design-based workshops ontwikkeld. Er zullen goede praktijkvoorbeelden worden uitgewerkt binnen een internationale samenwerking tussen lerarenopleiders van de Hogeschool PXL (België), de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria (Spanje), de Universiteit van Porto (Portugal), de Universiteit van Istanbul (Turkije) en basisscholen in de verschillende deelnemende landen.

DOEL. Met dit onderzoeksproject willen we een internationaal en interdisciplinair artistiek project opzetten dat kinderen met cultureel en taalkundig verschillende achtergronden een veilige omgeving biedt voor creatieve expressie en interactie. Het gebruik van de universele talen van beeldende kunst, muziek en drama zal meertalige kinderen in staat stellen om spontaan met hun medeleerlingen te communiceren zonder taalbarrière. Muzisch workshops versterken de verbondenheid tussen leraar en leerling en zetten in op een krachtige leeromgeving dankzij cognitief stimulerende activiteiten ter bevordering van basisvaardigheden.

VERWACHTE RESULTATEN. Het project zal het profiel versterken van (toekomstige) leraren die lesgeven in meertalige klassen. Het project zal evalueren of lokale evidence-based praktijken ook in andere Europese contexten werken. De sociale verbondenheid en de integratie van meertalige kinderen zal de groepsdynamiek versterken, de kinderen veerkrachtiger maken om open te staan voor verschillende culturen en sterke drijfveren creëren voor persoonlijke groei en gedeelde identiteit. De belangrijkste resultaten van het project zijn: het ontwerpen van een didactisch model, een gemeenschappelijke evaluatietool en goede praktijkvoorbeelden voor interdisciplinaire muzische workshops in meertalige klassen in de lagere school.

Summary:
The project ‘ArtiCULan’ aims to set up a framework for artistic projects to offer children in CLIL and refugee classes the opportunity to create art. Artistic workshops will be developed with local schools in a design based approach. Good practices will be developed in an international collaboration between teacher educators of the University College PXL (Belgium), the University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain), the University of Porto (Portugal), the University of Istanbul (Turkey) and primary schools in the different participating countries.

AIM. This project aims to set up an international and interdisciplinary artistic project that provides children of culturally and linguistically diverse backgrounds a save environment for creative expression and interaction. The use of the universal languages of visual arts, music and drama will enable multilingual children to interact more spontaneously with their peers because it lacks the conventional restrictions of a spoken and written language. Artistic workshops will aid to develop close, responsive teacher-pupil relationships and a powerful learning environment, along with cognitively stimulating activities to foster foundational learning skills.

EXPECTED IMPACT. The project will evaluate if local evidence-based practices work in other European contexts. The project will strengthen the profile of in-service and pre-service teachers dealing with diversity in the classroom and will intensify the transformative potential of schools. The social cohesion and inclusion of multilingual children will convey positive perceptions, foster the ability to adapt to different cultures and create strong drivers for personal growth and shared identity. The main deliverable(s) of the project are: the design of a framework, a common assessment tool and good practices for interdisciplinary artistic workshops in multilingual classrooms of primary schools.

Project informatie

Projectpromotor:
Karen Reekmans
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
1/9/2018 - 31/8/2021
Budget:
€ 238.515,00
Projectcode:
13/DWO/2018/IC/I041 (DRD0ICI041)
VTE:
0,885