Duo-stages

In het onderwijs van vandaag neemt samenwerking in de brede zin een prominente plaats in. In de maatschappelijke context wordt er steeds meer nadruk gelegd op werkplekleren, authentiek onderwijs en samenwerkend leren. Het informeel leren is een belangrijke aanvulling op formeel leren. Het informeel delen van ervaringen versterkt de inzichten en zet de partners aan tot kritisch nadenken.

Het TALIS-onderzoek (2013) toonde aan dat Vlaanderen op vlak van professionele samenwerking onderaan de ranglijst staat. Wij willen studenten opleiden die constructief samenwerken en leren van en met elkaar, in een authentieke context. De opleiding heeft in het eerste opleidingsjaar reeds duo-stages ingevoerd. Het is belangrijk om eveneens na te gaan of ook in het tweede en-of derde opleidingsjaar een vorm van duo-stages kan of moet worden geïntegreerd.

De onderzoeksvragen van dit project zijn:

1)In welke mate krijgt het ‘leren met en van elkaar’ vorm in de duo-stages en wat is het verbeterpotentieel? Dit leren van elkaar bekijken we vanuit verschillende perspectieven: mentor, lector en student.

2)Hoe moet de leerlijn van duo-stages naar het individueel lesgeven opgebouwd worden opdat studenten geleidelijk meer autonomie ontwikkelen in de loop van hun opleiding?

De doelstellingen van dit project zijn:

-Het project beoogt een SWOT-analyse, voortvloeiend uit de enquêtes, van de duo-stages in het eerste opleidingsjaar in de opleiding kleuteronderwijs, specifiek over de beleidspijler ‘leren van en met elkaar’.

-Het project beoogt een kritische reflectie van deze SWOT-analyse en hierop afgestemde bijsturingen naar jaar 2 van het onderzoek. 

-Het project beoogt na jaar 2 een effectmeting (aan de hand van dezelfde onderzoeksmethoden) om na te gaan of de aanpassingen effect hebben gehad.

-Het project beoogt een aanzet tot een leerlijn co-teaching over de drie opleidingsjaren, met aandacht voor afwisseling tussen verschillende soorten co-teaching.

Project informatie

Projectpromotor:
Jolien Quinten
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 271 Vakdidaktiek
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 - 16/9/2018
Budget:
€ 23.812,00
Projectcode:
6/DWO/2016/ED/OR006
VTE:
0,20 VTE

Contact

Jolien Quinten
Onderzoeker