Nieuw concept voor ‘mobility window’

Als gevolg van de moderne verkeersmiddelen en communicatiemedia komen andere volkeren en culturen dichter bij. Deze contacten moeten leiden tot wederzijdse verrijking, samenhorigheid, zin voor solidariteit en medeverantwoordelijkheid.

Als opleiding willen we studenten reeds tijdens hun studies de kans geven deze open visie op de wereld te vormen. Dit doen we enerzijds door internationalisation@home en anderzijds door ruimte in het curriculum te creëren (zogenaamde mobility windows) waarbinnen studenten letterlijk buiten hun grenzen kunnen gaan en een deel van hun studies in het buitenland kunnen voltooien.

De bachelorproef is het meest voor de hand liggende mobility window dat we aanbieden aan de studenten. Uit voorgaande jaren blijkt echter dat slechts een klein deel van de studenten kiest voor de optie een bachelorproef in het buitenland te voltooien. Naar alle waarschijnlijkheid is dit te wijten aan de lange tijdsduur (en bijhorende hoge kostprijs) van dit avontuur alsook de sprong in het onbekende die veel studenten nog parten speelt. Drempelverlaging lijkt dus noodzakelijk. Binnen de curriculumhervormingen van ABT is daarom een concept ontwikkeld om in de tweede trajectschijf een verplicht kortdurend mobility window in te bouwen. Voor dit mobility window zouden we samenwerken met enkele, standvastige, strategische buitenlandse partners. Er zou met de studenten toegewerkt worden naar een uitwisselingsweek. Tijdens deze week vertrekken studenten van ons naar de verschillende partners en studenten van de partners vertrekken ook naar de verschillende bestemmingen waaronder PXL. Elke partnerinstelling werkt een projectweek uit waarbij de studenten van de verschillende landen kunnen samenwerken rond een thema/project. Tijdens deze week willen we met de studenten toewerken naar de internationale en interculturele competenties die we binnen de opleiding nastreven en tevens vormt deze uitwisselingsweek een onderdeel van de leerlijn internationaal en intercultureel handelen binnen de opleiding Agro- en biotechnologie.

De onderzoeksvraag van dit project luidt: ‘Verhoogt een verplicht, kortlopend mobility window de internationale en interculturele competenties van studenten agro- en biotechnologie en heeft dit een positieve invloed op het aantal buitenlandse bachelorproeven in de derde trajectschijf?’

Het project heeft als doelstelling om:

  • Een kortlopend mobility window in de tweede trajectschijf van het vernieuwde curriculum van ABT uit te werken in samenwerking met de buitenlandse strategische partners.
  • Een methodiek te ontwikkelen om internationale en interculturele competenties van studenten in kaart te brengen.
  • Een nulmeting en meting na uitvoering van het mobility window uit te voeren om de internationale en interculturele competenties van studenten te monitoren en te vergelijken.
  • Een vergelijking maken tussen de uitvoering van het mobility window in verschillende landen (anderstalig, veraf, in eigen land met buitenlandse studenten samengewerkt,…).
  • Het aantal buitenlandse bachelorproeven te monitoren en nakijken of er een stijging plaatsvindt.

Project informatie

Projectpromotor:
Evelyne Wirix
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 271 Vakdidaktiek
  • T 490 Biotechnologie
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 18/9/2017
Budget:
€11.757,00
Projectcode:
1/DWO/2016/TD/OP016
VTE:
0,10 VTE

Contact

Evelyne Wirix
opleidingshoofd
Tel: +32 11 77 50 14