Projecten Novelle

Project digitale didactiek
Het project beoogt de ontwikkeling van een omvattende cursus over digitale didactiek.
De cursus vindt men terug op een projectwebsite. De lerarenopleider kan op zoek gaan naar het geschikte cursusmateriaal en op die manier een cursus samenstellen op maat van de eigen behoeften.
Onder cursusmateriaal verstaan we:

  • cursusteksten;
  • uitgewerkte leeractiviteiten, bruikbaar in contact- en/of afstandsonderwijs;
  • een assessment-module, met diverse evaluatie-instrumenten.

Project onderzoekscompetenties in de lerarenopleiding
Met dit project beogen we het model van de leraar als onderzoeker (Vanderlinde, R. 2009) te concretiseren door:

  • de ontwikkeling van een adviserende leerlijn onderzoekscompetenties in verschillende routeplannen voor de diverse types van lerarenopleidingen;
  • de aanzet tot een handleiding voor onderzoeksgerichte opleidingsdidactiek. De handleiding moet lerarenopleiders handvatten geven om onderzoeksgerichte didactiek in de curricula te integreren.

Harmonisering en digitalisering van informatie- en documentenstroom i.v.m. stages
Het project beoogt inventarisatie, harmonisering en digitalisering van de informatie- en documentenstroom tussen de lerarenopleidingen en de stagescholen.

Tutoring binnen Limburgse lerarenopleidingen 5GLO en SLO) met aandacht voor het opleiden van de tutor in het omgaan met ouders en het stimuleren van ouderbetrokkenheid
Het project beoogt enerzijds een verdere professionalisering op het vlak van opleiden in het omgaan met ouders in het kader van tutoringprojecten en anderzijds op de implementatievan tutoring binnen een specifieke lerarenopleiding vanuit de opgebouwde ervaring in de GLO.

Werken aan diversiteitscompetenties
Eén van de cruciale besluiten van de studiedag van 18 mei 2011 over “Lerarenopleidingen en diversiteit (georganiseerd door NOvELLe in samenwerking met de vier Vlaamse Expertisenetwerken) was dat verdere acties m.b.t. dat thema zich dienen te concentreren op de professionalisering van lerarenopleiders in deze materie. Diversiteit is immers geen randfenomeen meer in de lerarenopleiding, maar vormt een fundament voor de kwaliteit van het onderwijs.
Het Regionaal platform wenst in deze actie de professionalisering m.b.t. diversiteit in de lerarenopleiding centraal te stellen. Dit gaat prioritair om de competentieontwikkeling van lerarenopleiders (de docenten) en in tweede orde om de competentieontwikkeling van studenten/cursisten (als toekomstige leraren). Enerzijds wordt hierbij expliciet verder gebouwd op de resultaten van de acties van NOvELLe op het vlak van diversiteit in de periode 2007-2011 (met name de projecten over diversiteit, gelijke kansen en taalbeleid in resp. het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de lerarenopleiding. Anderzijds wordt vertrokken van het screeningsinstrument “Omgaan met diversiteit in de lerarenopleiding” dat werd ontwikkeld door het Gentse Steunpunt voor Diversiteit en Leren.

Project informatie

Projectpromotor:
Valère Awouters (KHLim), Karen Reekmans (PXL), Greet Verhelst (PXL)
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • 810 Onderwijs, vorming, vervolmaking, omscholing
  • S 270 Pedagogiek en didaktiek
Startdatum – einddatum:
19-09-2011 - 31-12-2013
Budget:
nog in te vullen
Projectcode:
6/DWO/2012/12/S005
VTE:
X VTE