Bevorderen van een effectieve aanpak van sociale eenzaamheid door lokale overheden en welzijnsorganisaties in Limburg

 

In dit project trachten we de effectieve aanpak van sociale eenzaamheid bij 65-plussers door lokale overheden en welzijnsorganisaties in Limburg te bevorderen.

 

Hierbij willen we vooreerst de werking van professionals ondersteunen door kennis inzake sociale eenzaamheid bij ouderen en de aanpak ervan te verspreiden, door nieuwe of bestaande eenzaamheidsinitiatieven op hun effectiviteit te testen en door nuttige samenwerkingsverbanden te zien en overleg en onderlinge afstemming tussen organisaties te bevorderen. Daarenboven willen we beleidsorganen faciliteren met een protocol ter detectie, voorkoming en bestrijding van sociale eenzaamheid en sociaal isolement. Dit protocol functioneert als een leidraad om eenzaamheid in al zijn dimensies en voor alle subgroepen van senioren effectief aan te pakken en/of te voorkomen.

 

Deze projectdoelstellingen willen we via drie projectfasen bereiken.

(i) We starten met het  online bevragen van welzijnsorganisaties en lokale overheden in Limburg over hun huidige kennis over en aanpak van eenzaamheid. (ii) In een tweede projectfase hebben we uitgebreid aandacht voor de effectiviteit van eenzaamheidsinterventies. Wordt de doelgroep bereikt en zijn de interventies probleemoplossend?  (iii) In een derde fase zullen we de bevindingen abstraheren en veralgemenen in een ‘protocol ter detectie, voorkoming en bestrijding van sociale eenzaamheid en sociaal isolement’ dat de krijtlijnen voor een effectief beleid ter zake uittekent. Waar mogelijk hebben we aandacht voor specifieke settings (vb. woonzorgcentra) of voor specifieke subgroepen (vb. ouderen met een migratieachtergrond, ouderen met een fysieke beperking, enz). Via focusgroepgesprekken met mogelijke gebruikers van dit protocol zullen we een slagvaardig en handzaam document samenstellen dat beleid structureert en standaardiseert over lokale overheden en welzijnsorganisaties heen.

 

Via de reguliere onderzoeksrapporten maar meer nog via een jaarlijkse workshop voor medewerkers van welzijnsorganisaties en lokale overheden en via publicaties in relevante tijdschriften uit de welzijnssector zullen we de projectresultaten uitvoerig en veelvuldig communiceren met het werkveld.

 

 

Project informatie

Projectpromotor:
Inge Pasteels
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 214 Sociale veranderingen, agologie
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Startdatum – einddatum:
15/09/2014 – 17/09/2017
Budget:
€ 131 235,00
Projectcode:
9/DWO/2014/SW/P073
VTE:
0,7 VTE
Medewerkers:

Inge Pasteels

Gwen Verhulst

Kim Bastaits

Contact

Inge Pasteels
coördinator