Competentieontwikkeling van verpleegkundigen en ergotherapeuten in de thuiszorg

Maatschappelijke evoluties gaan gepaard met een verschuiving van de intra- naar de extramurale zorg. Er is een toenemende belangstelling voor de thuiszorg; de zorgverlening die zich dichter bij het huis van de zorgvrager en buiten de muren van het ziekenhuis afspeelt binnen een interdisciplinaire samenwerking.


Een passend, voldoende, op elkaar afgestemd en vernieuwd zorgaanbod dat inspeelt op een kwaliteitsvolle zorgverlening wordt tevens ook bekrachtigd in het Vlaamse Woonzorgdecreet (2010).


Rekening houdend met deze actuele tendensen en noden in de zorgsector, en specifiek in de thuiszorg, zijn er een aantal acties nodig om de kwaliteitsvolle zorg in de thuiscontext te kunnen blijven verzekeren. Volgens Vandeurzen (2010) leveren opleiding en navorming een belangrijke bijdrage aan competentieontwikkeling en professionalisering van verpleegkundigen en ergotherapeuten in de thuiszorg.


Dit vraagt, wetende dat de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in een snel tempo plaatsvinden, van de afgestudeerde zorgverleners een houding van levenslang leren.


In antwoord op de bovenstaande noden heeft het departement PHL-Healthcare de doelstelling om de competenties van de zorgverleners in de thuiszorg (initieel verpleegkundigen en ergotherapeuten) in kaart te brengen in een competentieprofiel. Vervolgens zal afgetoetst worden welke hiaten er in de basisopleidingen verpleegkunde en ergotherapie aanwezig zijn om tegemoet te komen aan de noden van dit werkveld.


Er zal vervolgens een (interdisciplinair) vormingsaanbod opgesteld worden om zo een bijdrage te kunnen leveren aan competentieontwikkeling en professionalisering van verpleegkundigen en ergotherapeuten binnen de thuiszorg.


Dit vormingsaanbod zal enerzijds worden uitgewerkt als onderdeel van het reguliere programma in de basisopleidingen verpleegkunde en ergotherapie aan de hand van een interdisciplinaire module. Anderzijds worden vormingsinitiatieven genomen, gericht naar verpleegkundigen en ergotherapeuten die reeds hun basisdiploma hebben behaald, en daarnaast nood hebben aan een bijkomende en specifieke opleiding, gericht naar de thuiszorg.

Project informatie

Projectpromotor:
Lut Jooken
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
September 2011 – september 2013
Budget:
€ 48.450,00
Projectcode:
2/DWO/2011/HC/P046
VTE:
0,3 VTE
Medewerkers:

Pieter Vaes

Contact

Lut Jooken
onderzoeker