Naar een modulair cliëntgericht pakket voor zorgtechnologie en –domotica in het kader van zorgeloos wonen

Er is reeds een ruim aanbod aan zorgtechnologie. Deze zorgtechnologie wordt echter slechts beperkt gebruikt in de zorgsituatie, bijvoorbeeld omdat ze niet op maat is van de individuele gebruiker of omdat systemen niet compatibel zijn met elkaar. Bedrijven erkennen dit en zijn vragende partij om advies te krijgen bij de ontwikkeling van technologie zodat deze bruikbaar is voor een grote groep gebruikers en bovendien toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Vanuit de zorgvrager is er vraag naar eenvoudige technologie die inspeelt op individuele noden. In dit project wordt onderzocht hoe op basis van de meest voorkomende zorgvragersprofielen een eenvoudig, modulair pakket met (basis)oplossingen uit zorgtechnologie en -domotica kan opgezet worden dat enerzijds tegemoet komt aan de meest voorkomende problemen op het gebied van zelfstandig wonen/zorgeloos wonen en anderzijds mogelijkheden biedt om in te spelen op bijkomende individuele behoeften. Eerst zullen vijf basisprofielen worden opgesteld van personen die met een mogelijke beginnende behoefte qua zorg en wonen worden geconfronteerd (bijvoorbeeld MS, dementie, beroerte,…). Op basis van informatie verkregen vanuit cliënten, mantelzorgers en zorgverleners (door middel van een literatuurstudie, veldstudie en focusgroepen) zal een leidraad worden opgesteld met de meest voorkomende noden en knelpunten bij personen die passen onder deze vijf profielen. Deze handleiding op basis van een geïntegreerde analyse kan vervolgens ondersteuning geven bij het opstellen van een modulaire basispakket en voor een cliëntgericht pakket. Er zal voor twee van de vijf profielen door middel van co-creatiesessies met bedrijven demo-opstellingen worden ontwikkeld in het UD Woonlabo, ADL-Lokaal en oefenflat die toelaten het basispakket en clientgericht pakket voor twee profielen te testen en zo nodig aan te passen. Kennis opgedaan in dit project zal de basis zijn voor dienstverlening naar zorgvragers en bedrijven.

Project informatie

Projectpromotor:
Ryanne Lemmens
Status:
Lopend project
IWETO code:
  • B 710 Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie
Startdatum – einddatum:
19/9/2016 – 15/9/2019
Budget:
€ 155.381
Projectcode:
2/DWO/2016/HC/P091
VTE:
2,05 VTE
Medewerkers:

Annemie Spooren

Owen Swerts

Ryanne Lemmels

Lode Van Hout

Contact

Ryanne Lemmens
onderzoeker