Patchwork: een interdisciplinaire leerwerkplaats

Door de toenemende vraag in de zorg, onder andere door de vergrijzing, en het veranderende zorglandschap, zoals de steeds evoluerende behandelingen, neemt de complexiteit in de zorgverlening toe. Deze snel evoluerende situatie noopt onderwijsinstellingen ertoe studenten op te leiden tot multi-inzetbaar personeel. Om hieraan tegemoet te komen, moeten studenten gedurende de opleiding leren werken op een projectmatige, efficiënte manier, met naadloze afstemming binnen de verschillende disciplines om zo zorg op maat te verlenen. Een interdisciplinaire leerwerkplaats is de ideale setting om alle nodige competenties te verwerven om aan deze voorwaarden te voldoen.

Een opleiding in de zorg, die onder andere door de stage op de interdisciplinaire leerwerkplaats een volwaardige voorbereiding biedt op de toekomstige job, sluit aan met de vraag op de arbeidsmarkt voor direct inzetbaar, hoogkwalitatief personeel.

Het opleiden van mensen binnen een ruim, multidisciplinair kader, leidt tot open communicatie en zelfreflectie. In dit kader zullen gezondheidswerkers elkaar aanvullen en complementaire taken en rollen opnemen. Het vlot samenwerken in het interdisciplinair team leidt bijgevolg ook tot een hogere werksatisfactie bij de betrokken zorgverleners, met een duurzame inzetbaarheid van de toekomstige gezondheidswerker in de heersende knelpuntberoepen.

Dit project  beoogt een tweesporige uitbreiding van het project interdisciplinaire leerwerkplaatsen:

-        Uitbreiding van het project naar geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg

-        Uitbreiding van de interdisciplinaire leerwerkplaats met bijkomende disciplines (geneeskunde, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, …

-        Vorming en opleiding van toekomstige supervisoren binnen de leerwerkplaatsen

In een eerste fase zal bestudeerd worden met welke specifieke noden, risico’s en juridische aspecten er rekening gehouden moet worden aangaande de uitbreiding naar andere sectoren. De juridische en ethische aspecten worden gecontroleerd, besproken en contractueel vastgelegd tussen de diverse actoren (scholen en zorgorganisaties).

Vervolgens zullen de bestaande draaiboeken aangepast en uitgebreid worden in functie van de nieuwe settings en disciplines.

De opleiding van de toekomstige supervisoren wordt verder uitgebouwd en aangeboden. In overleg met de stageverantwoordelijken uit de opleidingen geneeskunde en revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, wordt de bemanning van de interdisciplinaire leerwerkplaatsen georganiseerd.

Een implementatieplan wordt opgemaakt in samenwerking met de stakeholders, gebaseerd op kritische succesfactoren teneinde knelpunten voor aanvang van de pilootstudie tot een minimum te reduceren.

Project informatie

Projectpromotor:
Catherine Guisson
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
21/09/2015 – 17/09/2017
Budget:
€ 124.960 (PXL)
Projectcode:
2/DWO/2015/HC/R001
VTE:
1,34 VTE
Medewerkers:

Catherine Guisson

Wim Van Becelaere

Myriam Westhovens

Katrien Swartelé

Ryanne Lemmens

Wouter Grommen

Contact

Annemie Spooren
onderzoekshoofd