Therapeutische tuinwerking als middel voor het bevorderen van participatie

Tuinieren en vertoeven in een aangepaste buitenomgeving kent voor verschillende doelgroepen diverse voordelen op therapeutisch vlak, zowel op lichamelijk, emotioneel, educatief als sociaal en spiritueel vlak. Vanuit het kabinet Schauvliege werd in 2016 een oproep gelanceerd om het belang van volkstuinen te benadrukken in functie van een verhoging van de sociale cohesie en om ontmoetingsplaatsen te creëren tussen verschillende generaties en culturen.

Verschillende doelgroepen kunnen baat hebben bij het tuinieren of vertoeven in het groen. Dit project spitst zich toe op gedetineerden met mentale, psychische of sociale beperkingen. Het beoogt ten eerste meer inzicht te geven in de rol van de ergotherapeut binnen het therapeutisch tuinieren bij deze doelgroep ter bevordering van hun participatie en andere therapeutische doelstellingen. Ten tweede wil dit project concrete handvaten aanreiken voor het therapeutisch tuinieren bij deze doelgroep.

Concreet wordt, na een literatuurstudie en interviews met experten, een therapeutische tuinwerking geïmplementeerd in de penitentiaire instelling ‘’t Peike’ in Wortel. De therapeutische tuinwerking wordt geëvalueerd aan de hand van observaties, assessments en focusgroepen. Meer bepaald worden effecten op participatie, welbevinden, levenskwaliteit, gedrags- en sociale competenties onderzocht bij de gedetineerden en ergotherapeuten. Op basis van de resultaten zal een vormingspakket opgesteld worden en de kennis gedissemineerd worden via studiedagen, een paper en een sensibilisatiefolder.

Project informatie

Projectpromotor:
Sanne Van Craeyevelt
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 710 Fysische geneeskunde, kinesitherapie, motorische revalidatie, rehabilitatie
Startdatum – einddatum:
17/09/2017 – 16/09/2018
Budget:
€ 4119,43
Projectcode:
2/DWO/2017/HC/PC005
VTE:
0,05 VTE
Medewerkers:

Sanne Van Craeyevelt

Contact

PXL-Healthcare
Sanne Van Craeyevelt
onderzoeker