Zorg voor ongedwongenheid 2: Multidisciplinaire richtlijn “professionele houding, attitude “ in de omgang met agressie in de intra- en transmurale GGZ

Teams in de psychiatrische centra  en thuiszorg worden geconfronteerd met acute en complexe pathologie. De zorg  wordt intensiever met hoge eisen aan veiligheid en conflicthantering. Uit de praktijk van de gezondheidszorg komen signalen dat het eisend gedrag van zorgvragers is toegenomen. In sommige gevallen uit zich dat in agressie en wangedrag waar hulpverleners en andere patiënten ernstig onder kunnen lijden.
Dit  PWO project bouwt verder op de studie “Zorg voor ongedwongenheid: Alternatieve en preventieve maatregelen ter voorkoming van dwang -  risicoanalyse”. Een 6-tal bepalende factoren kwamen uit deze studie naar voor, enerzijds determinerende factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorg en anderzijds kritieke factoren die een invloed hebben op de invulling van de determinerende factoren. De determinerende factoren zijn; risicotaxatie, alternatieve maatregelen en attitude en houding. De kritieke factoren zijn; het betrekken van de patiënt, het observeren en rapporteren en de training van het personeel.
Om tot een functionele richtlijn te komen is het essentieel om een gelijkaardig proces rond de overige determinerende factoren aan te gaan nl. attitude en houding en toepassing van maatregelen en ook deze in relatie met de kritieke factoren in kaart te brengen.
Het doel is om de voorspelbaarheid van agressie te laten toenemen en om het personeel goede methodes en technieken naar attitude en houding aan te leren om adequaat te reageren op agressie. Professionele houding en getrainde attitudes kunnen bijdragen tot meer veiligheid voor zowel patiënt als hulpverlener

Onderzoeksvragen:

Hoe dragen attitude en houding bij tot het verminderen van agressie en dwangmaatregelen in de intra- en transmurale geestelijke gezondheidszorg?
Welke alternatieven  verhogen de kwaliteit van zorgverlening  in de transmurale GGZ?
Welke adviezen kunnen gegeven worden  t.a.v. de organisatie van de GGZ intra en transmuraal ?

Te verwachten resultaten:

Een evidence based multidisciplinaire richtlijn m.b.t. professionele houding en attitude, de toepassing van maatregelen ter voorkoming van agressie en de omgang met agressie in de intra en transmurale GGZ

Project informatie

Projectpromotor:
Els Peters
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • B 685 Ziekenhuiswetenschappen en -beheer
Startdatum – einddatum:
16-09-2013 - 13-09-2015
Budget:
€ 43.130,00
Projectcode:
2/DWO/2013/HC/P056
VTE:
0,3 VTE
Medewerkers:

Geert Rogiers

Contact

Els Peters
onderzoeker