In de media

Groene jobs voor een groen Limburg

19/03/2015

“Limburg heeft nood aan meer groene jobs”. Een excellent partnerschap tussen VDAB, De Winning, de Hogeschool PXL en Centrum Duurzaam Groen streeft naar meer instroom van werkzoekenden in de groensector en het behoud van bestaande jobs in deze tak van de arbeidsmarkt.

De partners van deze samenwerking

De groeneconomie in Limburg telde, eind februari 2015, 674 openstaande vacatures en is uitgegroeid tot een belangrijke werkgever. Van januari 2014 tot en met januari 2015 ontving de VDAB 4.452 vacatures voor werkzoekenden binnen deze sector. Medio 2014 verdienden meer dan 2.650 mensen de kost in dit segment. Dit betreft 1% van de actieve bevolking in Limburg. 83% van de tewerkgestelden binnen de Limburgse groeneconomie werkt binnen de reguliere economie. 17% is tewerkgesteld binnen de sociale economie.

In Limburg bestaat er een breed draagvlak voor het concept van de ‘groene’ provincie. Er is echter een probleem van relatieve onbekendheid van de groensector bij werkzoekenden. Dit strookt niet met het gegeven dat dit een beloftevolle nichesector betreft.

Door een excellent partnerschap uit te bouwen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de VDAB, de sociale economie, kennisinstellingen en bedrijven, en uitgaande van een innovatieve leervorm, kunnen er meer werkzoekenden instromen in de groensector en kunnen bestaande jobs in deze tak van de arbeidsmarkt behouden worden.

Het partnerschap versterkt de actielijnen van het arbeidsmarktactieplan voor Limburg (2014-2016: meer capteren van de marktvraag, slimmer matchen, loopbaankansen voor doelgroepen en toekomstgerichte competentieversterking). Ook versterkt het partnerschap de ambitie van VDAB-Limburg “Beter opleiden voor meer duurzaam werk door samenwerking”.

Dit samenwerkingsverband focust op een aantal strategische doelstellingen. (1) Allereerst werken we aan een inclusieve economie waarbij sterk en zwak samen komen tot groei. (2) Daarnaast promoten we een sterker economisch weefsel bij de taskforce. We gebruiken daarbij een groen Limburg als troef. (3) Vervolgens creëren we, door samenwerking en uitwisseling, een co-creatie tussen: reguliere-reguliere; reguliere-sociale en sociale-sociale economie. (4) Verder creëren we duurzame groene jobs. (5) Ook spelen we in op Limburgse krachtpunten door afstemming opleiding met speerpunten, met bijzondere aandacht voor diegene met een verre afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij maken we gebruik van bestaande expertise en structuren. (6) Ten slotte verankeren we het people-planet-pofit in de Limburgse economie. Limburg Sterk Merk staat voor een warme provincie, lekker eten, mooie natuur maar moet ook synoniem zijn van een regio waar het goed wonen en werken is.
Vandaag 19 maart 2015, ondertekenden de afgevaardigden van VDAB, Hogeschool PXL, De Winning en Centrum Duurzaam Groen de engagementsverklaring voor dit excellent partnerschap.

Een stuurgroep bestaande uit afgevaardigden van de vier partners zal de concrete uitbouw en realisaties aansturen, opvolgen en evalueren.  De stuurgroep maakt jaarlijks een werkplan op met uit te voeren acties en maatregelen.

In 2015 zal in eerste instantie aandacht besteed worden aan de volgende elementen: (1) Analyse groensector: in kaart brengen van de diverse actoren, het tewerkstellingsaanbod en de werkloosheidsgraad. (2) Analyse opleidingsaanbod: in kaart brengen van de bestaande opleidingen en de competenties en vaardigheden van de afgestudeerden. (3) Afstemmen met de actoren in de groensector met als hoofddoel het bepalen van de eisen die de werkgevers aan de werkzoekenden stellen.

Marc Cloostermans, Directeur Competentiecentrum Limburg van de VDAB: "Voor de VDAB is het belangrijk dat door de samenwerking met deze partners we samen de zoektocht naar geschikt personeel voor de groensector kunnen organiseren op een innovatieve manier nl. de samenwerking tussen de sociale en reguliere economie, maar ook diverse vormen van werkplekleren kunnen ontwikkelen bij bestaande bedrijven en organisaties. Bovendien zet het SALK in op de vorming van gericht samenwerkingsverbanden voor deelsectoren die voor Limburg belangrijk zijn. De groene economie in relatie met toerisme, recreatie is er zo een."

Luc Crommen, Directeur Financiën en Administratie Centrum Duurzaam Groen : “Professionelen uit de groensector op een gerichte wijze vormen en opleiden tot competente medewerkers is een van de kerntaken van Centrum Duurzaam Groen.  Op deze wijze dragen wij bij aan de instandhouding van onze  duurzame groene leefomgeving en de bevordering van de tewerkstelling in de sector.  Groene jobs voor een groen Limburg past hier perfect in.”

Filip Vanlommel, Directeur De Winning: “De overheid stuurt aan op meer tewerkstelling voor mensen met een arbeidsbeperking en doorstroom vanuit sociaal economie. Een logische stap voor diegene die er klaar voor is. De Winning ontwikkelt met de steun van de provincie Limburg een aangepaste methodiek en is ervan overtuigd dat samenwerking tussen partners en sectoren het sleutelwoord is om resultaat te boeken. Met dit excellent partnerschap zetten we in op het verzoenen van natuur en economie, en versterken we de Limburgse troef met meer jobs.”

Ben Lambrechts, Algemeen Directeur Hogeschool PXL: “Als hogeschool met het netwerk vinden wij het zeer belangrijk om relevante partnerschappen uit te bouwen. Wij zijn de enige Limburgse hogeschool die groenonderwijs aanbiedt in de vorm van een professionele bachelor groenmanagement, hier worden jongeren opgeleid om tewerkgesteld te worden in de groensector. Binnen dit partnerschap zullen wij een leidende rol voor onze rekening nemen wat betreft kennisontwikkeling en wetenschappelijke know-how. “

Verschenen

"Partnerschap tussen VDAB, De Winning, PXL en CDG versterkt groensector" - LimburgActueel.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 12

+32 496 21 32 61

ben.lambrechts@pxl.be

Fotobijlagen