Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

In de media

Hogeschool PXL investeert 1,25 miljoen euro in nieuwe projecten

19/06/2015

Hogeschool PXL besliste recent om 1,25 miljoen euro vrij te maken voor de uitvoering van nieuwe onderzoeksprojecten. Het grootste aandeel, ongeveer 1 miljoen euro, komt uit onderzoeksmiddelen die de Vlaamse Overheid voor dit doel ter beschikking stelt. Maar voor het eerst stelt de hogeschool ook middelen uit haar basisfinanciering ter beschikking om studenten en lectoren meer te betrekken bij projectmatig onderzoek en zo het authentiek leren van de studenten te versterken.

In september 2015 starten in totaal 26 nieuwe projecten.

Projecten zijn in de eerste plaats gericht op het detecteren van opportuniteiten of problemen in het werkveld. Ze dragen bij aan de ontwikkeling of optimalisatie van producten, processen en/of dienstverlening van bedrijven en organisaties. Gelijktijdig hebben deze projecten een meerwaarde hebben voor het de hogeschool. Ze versterken de expertise van onze onderzoekers zodat ze nog sneller kunnen inspelen op noden in het werkveld en ze versterken de expertise van onze lectoren en studenten zodat het onderwijs up-to-date blijft. Een deel van de projecten wordt zelfs uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze junior-collega’s, de studenten.

De projecten focussen op een breed gamma aan onderwerpen, aansluitend bij onze opleidingen. Enkele onderwerpen: Onderzoek naar de factoren die invloed hebben op de duurzame tewerkstelling van mensen met kanker; ontwikkeling van een traject om leerkrachten secundair onderwijs te ondersteunen bij autonomie-ondersteunend lesgeven; ontwikkeling van nieuwe toepassingen en combinaties binnen het domein van Internet of Things; optimaliseren en individualiseren van de fysieke voorbereiding van beloftevolle en elite voetballers; …

Naast projecten die gericht zijn op het werkveld, starten er ook 9 pilootprojecten met als voornaamste doel het onderzoeksmatig implementeren van onderwijsvernieuwing in de opleidingen van de eigen hogeschool. De resultaten zijn echter transfereerbaar naar andere hogescholen.

Enkele onderwerpen vallen op in de lijst:

Met aangepaste managementtechnieken verspilling in de bouw terugdringen.

Adrien Buteneers maakt een overzicht van de voornaamste verspilkosten in de bouwsector en de factoren die deze verspilkosten beïnvloeden. Hierbij aansluitend creëert hij een implementatie-stappenplan voor projectteams van bouwprojecten voor de implementatie van de juiste managmenttechnieken om deze verspilkosten te verminderen.

De aanhoudende crisis zorgt ervoor dat steeds meer Vlaamse bouwbedrijven in de problemen komen. Overheden, maar ook burgers, stellen hun investeringen uit, waardoor als gevolg van marktwerking de prijzen alsmaar verder onder druk komen te staan en de winstmarges steeds kleiner worden. Voor de hand liggende besparingen blijken niet langer te volstaan om de concurrentiepositie van onze bouwbedrijven te vrijwaren. Meer creatieve oplossingen dringen zich op.

Mits een doorgedreven optimalisatie van het bouwproces en innovatiebereidheid kunnen kosten t.g.v. vermijdbare fouten en verspillingen teruggedrongen worden. Mogelijkheden dienen zich aan via bouwwerkinformatiemodellen (BIM) en door implementatie van LEAN-manufacturing.

Hogeschool PXL onderzoekt op welke manier LEAN-technieken kunnen toegepast worden in de bouwsector zodat verspillingen teruggedrongen worden (faalkostenbeheersing) en er een maximale waarde voor de klant kan gerealiseerd worden (value stream verbetering). Ondertussen gaan studenten, in nauwe samenwerking met een lector, na wat sterktes, zwaktes, kansen en valkuilen zijn van BIM.

Beide projecten werken nauw samen met de Confederatie Bouw Limburg en gebruiken het project ‘Construction Academy’ als case-study.

Hogeschool PXL ondersteunt KMO’s en kleinschalige logiesverstrekkers in hun professionalisering.

Inge Ectors ondersteunt KMO’s bij de opzet en uitvoering van een professionaliseringstraject met de focus op het realiseren van verbeteringen en een meerwaarde voor de klant, terwijl Agna Thys Limburgse kleinschalige logiesverstrekkers inzicht verschaft in hun professionaliseringsnoden en hun ondersteunt en adviseert in hun professionaliseringstraject.

Klanten zijn cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Bij werven en behouden van klanten is het kennen van en het adequaat kunnen inspelen op de noden en behoeften van (potentiële) klanten een uitdaging voor bijna elke onderneming. Hoewel grote bedrijven hierop reeds vele jaren inspelen, is dit voor de Vlaamse KMO-markt vaak nog onontgonnen terrein.

Veel KMO’s hebben geen goed zicht op wat (potentiële) klanten echt willen/nodig hebben om allerlei redenen. Een goed gestructureerde klantenbevraging kan hiervoor een oplossing bieden en de verworven inzichten kunnen meestal vertaald worden in een professionaliseringstraject waarbij de focus ligt op het realiseren van verbeteringen/meerwaarde voor de klant.

Hogeschool PXL wil naggen hoe gestandaardiseerde en modulair opgebouwde klantenbevragingen door KMO’s kunnen ingezet worden om zicht te krijgen op de noden en behoeften van hun klanten en hoe KMO’s kunnen ondersteund worden bij de opzet en uitvoering van een professionaliseringstraject waarbij de focus ligt op het realiseren van verbeteringen/meerwaarde voor de klant.

Een bijzondere vorm van KMO’s zijn de kleinschalige logies. De markt kent een aantal vormings- en begeleidingsinitiatieven die zich richten op het opstarten van kleinschalige logies. Via de LED Toerisme en Recreatiemanagement en gesprekken met Toerisme Limburg stellen we echter vast dat reeds opgestarte kleinschalige logiesverstrekkers kampen met één overkoepelende vraag, namelijk “Hoe kunnen we de uitbating upgraden, zodat we meer toeristen aantrekken en de inkomsten kunnen verhogen?”

Hogeschool PXL onderzoekt welke professionaliseringsnoden kleinschalige logiesverstrekkers ervaren en hoe ze kunnen ondersteund worden bij de opzet en uitvoering van een professionaliseringstraject waarbij de focus ligt op het realiseren van grotere kwaliteit voor de klant.

 

 

Verschenen

"Hogeschool PXL investeert 1,25 miljoen euro in nieuwe projecten" - LimburgActueel.be

Contactpersoon

{this.field(title)}

Ben Lambrechts


+32 11 77 55 55

ben.lambrechts@pxl.be