Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Kwaliteitsrapport NVAO

Hogeschool PXL ontvangt excellent kwaliteitsrapport van NVAO

NVAO instellingsreview

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft op 11 september 2017 aan Hogeschool PXL een excellent visitatierapport uitgereikt. De NVAO is de officiële instantie die in opdracht van de Vlaamse Regering waakt over de kwaliteit van de opleidingen aan de universiteiten en hogescholen.

Het rapport omvat de bevindingen van een internationale reviewcommissie die zich vorig jaar uitgebreid heeft verdiept in het beleid en de werking van Hogeschool PXL.

Samenvatting door de commissie

Dit evaluatierapport is tot stand gekomen in het kader van de instellingsreview die de kwaliteit van het onderwijsbeleid toetst bij de Hogeschool PXL. De instellingsreview hanteert een waarderende aanpak, die uitgaat van de context van de instelling en het door de Hogeschool PXL gekozen model voor haar onderwijsbeleid. De reviewcommissie beoordeelt dan ook niet of het gekozen model goed is, maar wel of het model werkt. Op basis van de Kritische Reflectie, ondersteunend materiaal en twee locatiebezoeken heeft de commissie zich een beeld gevormd van het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg aan de Hogeschool PXL. Dit beeld is stelselmatig gegroeid en verfijnd dankzij de leerrijke en open gesprekken met ruim 150 vertegenwoordigers uit alle geledingen van de hogeschool, de bezoeken aan drie campussen en de kennismaking met een brede waaier aan opleidingen die 49% van de studenten van de hogeschool vertegenwoordigen.

De Hogeschool PXL is het resultaat van een recente fusie (2013) van de Provinciale Hogeschool Limburg en de XIOS Hogeschool Limburg, twee instellingen die vooral complementaire opleidingen aanboden. De nieuwe hogeschool is er in geslaagd tijdens de fusie het beste uit beide instellingen over te nemen en de nieuwe visie te laten aansluiten bij wat reeds leefde in de opleidingen. Die nieuwe visie is hip, jong en dynamisch: met PXL, de hogeschool met de X-factor, is een nieuw sterk merk geboren. Dit nieuwe sterke merk laat zich voorstaan op een visie op onderwijs die gekenmerkt wordt door de X-factor en de vier engagementen uit het Strategisch Beleidsplan. PXL bekent kleur, toont lef, en dat weet de commissie te appreciëren.

De sterkte van die nieuwe visie en de coherentie tussen visie, missie, beleidsplan en doelstellingen van de hogeschool kwamen al duidelijk naar voren tijdens het eerste verkennende bezoek. De commissie heeft toen reeds vastgesteld dat de visie van de instelling niet enkel gekend is doorheen alle geledingen van de hogeschool, maar ook uitgedragen wordt door de verschillende individuele gesprekspartners, en niet in het minst door de studenten. Het enthousiasme dat reeds in de Kritische Reflectie naar voren kwam, werd tijdens de open en geanimeerde gesprekken bevestigd. Ook de studenten lieten zich niet onbetuigd, met name tijdens hun originele presentatiemoment.

Tijdens het tweede verdiepende bezoek is de commissie vooral op zoek gegaan naar de manier waarop het beleid wordt vertaald naar en wordt geïmplementeerd in de opleidingen. In overleg met de hogeschool PXL is beslist om dit te onderzoeken aan de hand van twee thema’s – evaluatiebeleid en de X-factor – en in dialoog met vijf professionele bacheloropleidingen uit verschillende departementen: leraar secundair onderwijs, bouw, ergotherapie, toegepaste informatica en sociaal werk.

De gesprekken tijdens het tweede bezoek met opleidingsmanagement, lectoren en studenten hebben de commissie overtuigd dat beide thema’s op gelijkaardige wijze ‘in het verhaal’ staan. Zo is in beide gevallen het ‘wij-gevoel’ sterk aanwezig: het X-factor model is een gemeenschappelijk referentiekader dat toelaat over de departementen heen met elkaar dezelfde taal te spreken; het evaluatiebeleid vertrekt vanuit een gedragen onderwijsvisie en gedeeld evaluatiekader dat per opleiding wordt vertaald in een in teamverband opgesteld evaluatieplan.

De commissie heeft ook vastgesteld dat zolang de vertaling van het beleid binnen het centrale kader past, de opleidingen over heel wat ruimte en tijd beschikken om de eigen plannen te realiseren. Hiervoor heeft de hogeschool een uitgebreid gamma aan kwaliteitsvolle tools ontwikkeld die vanuit de centrale diensten ter ondersteuning worden aangeboden zodat de opleidingen hun plannen adequaat kunnen vormgeven, afstemmen, implementeren en opvolgen. Op die manier krijgen de individuele opleidingen een grote ontwikkelingsvrijheid en volgen de centrale onderwijsdiensten van nabij op wat er binnen de opleiding gebeurt. De onderwijsondersteuners en de domeingroepen spelen volgens de commissie een belangrijke rol in de wisselwerking tussen het centrale en decentrale niveau.

Daarnaast heeft de hogeschool een ingenieus, omvattend en gedetailleerd indicatorenbeleid uitgewerkt dat de opleidingen en de centrale diensten moet toelaten om na te gaan in welke mate de strategische en operationele doelen op hogeschool- en opleidingsniveau worden gehaald. In dit verband heeft de commissie geconstateerd dat de hogeschool over een duidelijk en coherent systeem van kwaliteitszorg beschikt dat gebaseerd is op de plan-do-check-act cyclus. Alle elementen van het kwaliteitszorgsysteem worden samengebracht in PROBA, het Programma voor Opvolging van Beleids- en Actieplannen. Dit systeem is volgens de commissie een uiting van doelmatig handelen, waarbij PROBA een hefboom is voor kwaliteitsborging.

Ten slotte heeft de commissie geconstateerd dat er sprake is van een kwaliteitscultuur in de Hogeschool PXL, die tot uiting komt in zowel structuren als personen. De organisatiestructuur biedt volgens de commissie een mooi evenwicht en wisselwerking tussen bottom-up en top-down en verzekert de hogeschool van een breed draagvlak binnen de departementen en opleidingen. Op die manier weet de hogeschool de essentie van kwaliteitscultuur te vatten. Die cultuur bestaat uit zowel formele als informele lijnen, en het is volgens de commissie net die combinatie van “op een informele manier formeel te werken” die de eigenheid en sterkte van de Hogeschool PXL uitmaakt.

Tijdens het rapporteringsproces hebben de commissieleden aangegeven welke elementen zij bijzonder kenmerkend vinden voor de instelling. Volgens de commissie is de hogeschool niet enkel jong en dynamisch, maar is PXL ook een warme hogeschool. Dit komt tot uiting in alle gesprekken met directie, opleidingsverantwoordelijken, beleidsverantwoordelijken, lectoren, studenten, alumni en werkveldvertegenwoordigers die met veel passie en gedrevenheid over “hun” hogeschool vertellen. Daarnaast is PXL een hogeschool met:

 • een hart voor Limburg en een stevig netwerk in de regio;
 • een breed gedragen visie op onderwijsbeleid en – kwaliteit;
 • bijzondere aandacht voor de maximale onderwijskansen van elke student;
 • een gedreven directie, kwaliteitsvolle ondersteuners en geëngageerde docenten;
 • een goede balans en wisselwerking tussen centrale en decentrale geledingen;
 • studenten die als volwaardige partners, junior-collega’s, participeren in de organisatie;
 • een actieve en sterke betrokkenheid van het werkveld;
 • een levend(ig)e en geïntegreerde kwaliteitscultuur;
 • studenten die net dat tikkeltje meer hebben, de X-factor.

Naast alle positieve appreciaties en de talrijke sterke punten die in dit rapport naar voren zijn gebracht, doet de commissie ook enkele aanbevelingen aan de hogeschool. Het gaat hierbij niet om kritiek of om geconstateerde zwakheden, maar veeleer om aandachtspunten die volgens de commissie de borging van de onderwijskwaliteit via het onderwijsbeleid zullen versterken. De aanbevelingen vertrekken vanuit de vaststelling dat deze review een nulmeting is die gebeurt op een ogenblik dat ook de Hogeschool PXL een (nieuwe) start neemt. De commissie heeft geconstateerd dat er veel in 'opzet' is. Die opzet is overtuigend en wekt vertrouwen. De volle 'werking' moet echter voor een deel nog gaan blijken. Daarbij is het volgens de commissie belangrijk dat de Hogeschool PXL:

 • waakzaam is in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken in het opvolgsysteem zodat de hogeschool haar ambities kan blijven realiseren gelet op de proportionele toewijzing van middelen en personeel;
 • in de beleidsplannen ook resultaat-indicatoren formuleert die de opleidingen toelaten zich te positioneren in het ontwikkelingsproces;
 • in de concretisering van strategische en operationele doelen acties en resultaten scherper afbakent met het oog op een adequate opvolging en evaluatie.

De hogeschool kan weliswaar op een lange traditie bogen maar de huidige missie, visie, beleid en aanpak die de commissie heeft bestudeerd, zijn van zeer recente datum. De commissie heeft tijdens haar review als het ware een nulmeting uitgevoerd. De combinatie van kwaliteitsvolle kaderstellende documenten en consistente toelichtingen tijdens het bezoek is volgens de commissie vertrouwenwekkend: wat de Hogeschool PXL heeft gecreëerd, is geen papieren werkelijkheid, integendeel. De hogeschool gaat adequaat tewerk: vraaggestuurd vanuit het verleden en sturend vanuit de eigen visie.

Op basis van bovenstaande analyse komt de reviewcommissie tot een positief eindoordeel. Tijdens de hele review heeft de Hogeschool PXL op adequate wijze laten zien vanuit welke visie zij opereert, welk beleid tot nu toe is gevoerd en hoe zij dit beleid opvolgt. Gezien de zeer recente datum van visie, beleid en aanpak, zit de hogeschool logischerwijs nog sterk in een planningsfase. Niettemin beschikt de instelling over een breed gedragen kwaliteitscultuur en is ze volgens de commissie in staat om door middel van het gevoerde onderwijsbeleid de kwaliteit van haar onderwijs te borgen. De reviewcommissie adviseert de NVAO dan ook om positief te besluiten ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijsbeleid aan de Hogeschool PXL."

Lees het integrale rapport (pdf)

Samenstelling van de reviewcommissie

Kader instellingsreview (pdf)

Lees ook de rapporten van alle hogescholen en universiteiten

Samenstelling van de reviewcommissie

Prof. dr. Antonia Aelterman, Voorzitter 

Sinds 1 oktober 2013 is ze ere-hoofddocent. Ze was opleidingsvoorzitter van de Specifieke Lerarenopleiding van de UGent, lid en voorzitter van de VLIR werkgroep lerarenopleiding en nam deel aan diverse beleidswerkgroepen. Zij participeerde aan visitatiecommissies in Vlaanderen en Nederland. In 2014 was ze voorzitter van de visitatie van de universitaire lerarenopleidingen in Nederland.  Samengevat een straffe tante, eminentie

Dr. Jan Welmers, Lid

Jan Welmers is lid van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen en verantwoordelijk voor de primaire processen Onderwijs (kwaliteitszorg gerelateerde zaken) en Onderzoek, en voor de ondersteunende processen Personeel & Organisatie, Audit & Kwaliteitszorg, Juridische zaken en Mediavoorzieningen. 

Mevr. Karin Van Loon, Lid

Karin Van Loon is directeur van de technische afdeling (master industriële ingenieur) van de Haute Ecole Bruxelles-Brabant (ex. Haute Ecole Paul-Henri Spaak).

Dhr. Jan van den Nieuwenhuijzen, Lid

Voormalig Afgevaardigd Bestuurder bij SD Worx, een positie die hij ruim een kwarteeuw vervulde. Jan van den Nieuwenhuijzen bekleedde verschillende bestuursfuncties, onder meer bij de Karel de Grote Hogeschool en de Vlaamse erfgoedorganisatie Herita. Op dit ogenblik is hij o.a.Senior Executive bij i-propeller, voorzitter van HazelHeartwoord, van ABK-bank en van het maatwerkbedrijf Twerk. Grondlegger van de droomfabriek.

Dhr. Bram Roelant, Lid

Voormalig Voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten; Ondervoorzitter van de Raad hoger onderwijs (VLOR); Lid van de Vlhora raad van bestuur; Lid van de Vlir raad; Lid van de algemene vergadering van de Vlaamse vereniging van studenten; Voorzitter van de Hogeschool Gent Studentenraad en Lid van de onderwijsraad Hogeschool Gent.

Lees het integrale rapport (pdf)

Samenvatting door de commissie

Kader instellingsreview (pdf)

Lees ook de rapporten van alle hogescholen en universiteiten

Uitreiking van het kwaliteitsrapport