Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Kwaliteitsrapport NVAO

Hogeschool PXL ontvangt opnieuw lovend kwaliteitsrapport van NVAO

NVAO instellingsreview

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft op 12 juli 2023 aan Hogeschool PXL een lovend rapport uitgereikt. De NVAO is de officiële instantie die in opdracht van de Vlaamse Regering waakt over de kwaliteit van de opleidingen aan de universiteiten en hogescholen.

Het rapport omvat de bevindingen van een internationale reviewcommissie die zich in 2022-2023 uitgebreid heeft verdiept in het beleid en de werking van Hogeschool PXL.

Samenvatting door de commissie

Dit evaluatierapport is tot stand gekomen in het kader van de instellingsreview van Hogeschool PXL. De instellingsreview hanteert een waarderende aanpak. De commissie die de instellingsreview aan Hogeschool PXL uitvoerde beëindigde haar onderzoek met een positief oordeel. Daarmee geeft ze het advies tot positieve besluitvorming aan de NVAO.

De commissie baseerde zich voor haar oordeel op de schriftelijke Kritische reflectie van de instelling en alle aangeleverde documenten ter voorbereiding van het verkennend en verdiepend locatiebezoek, alsook het verloop en de uitkomsten van een verkennende en verdiepende dialoog. Haar oordeel is stelselmatig gegroeid en verfijnd dankzij de duidelijkheid van de Kritische reflectie en de leerrijke gesprekken met een uitgebreide groep interne en externe stakeholders van de hogeschool. De betrokkenheid en het enthousiasme van alle interne en externe betrokkenen bij het onderwijs van de instelling vielen daarbij sterk op. De commissie ontwaarde aan het einde van haar onderzoek verscheidene sterke punten. Na de sterke indruk die de instelling naliet op de commissie in het verkennende locatiebezoek besloot de commissie een onderzoeksvoorstel te formuleren in aanloop van het verdiepende locatiebezoek en daarmee dieper te graven naar de verwezenlijkingen van Hogeschool PXL door te focussen op de eigen regie, het gevoerde diversiteitsbeleid in het algemeen alsook meer specifiek de verankering daarvan in het onderwijs, en het personeelsbeleid in functie van de onderwijskwaliteit.

De sterkte van de visie en missie, alsook de samenhang met het onderwijsbeleid en de strategische doelstellingen van de hogeschool werden duidelijk gedurende het onderzoek van de commissie. Hogeschool PXL maakt haar profilering als de hogeschool met ‘de X-factor’ en ‘met het netwerk’ waar. De X-factor is een combinatie van empathie/passie (empassie), ondernemend en innovatief zijn, multidisciplinariteit en (internationaal) samen(net)werken. De profilering als school met het netwerk laat zich zien in de vele manieren waarop het werkveld betrokken is bij de instelling en haar onderwijs. Het resultaat is dat het onderwijs van Hogeschool PXL sterk van ‘buiten naar binnen’ wordt gemaakt. Bovendien komt Hogeschool PXL haar missie tegemoet om ‘excellente professionals’ op te leiden en hierdoor bij te dragen aan de welvaart en het welzijn in de regio. Dat vertaalt zich adequaat in de onderwijsrealiteit door aandacht voor aspecten als diversiteit en interculturele competenties, alsook in het brede aanbod van graduaatsopleidingen die bedoeld zijn voor een brede instroom. Via initiatieven als het kennisdistrict Quartier-Demer dragen de samenwerkingen met het werkveld bij aan relevant praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke thema’s, gekoppeld aan een future proof onderwijs. Bovendien is het de commissie duidelijk geworden dat Hogeschool PXL beschikt over een personeelsbeleid dat de onderwijskwaliteit ondersteunt en mede borgt.

De eigen regie die Hogeschool PXL voert, leidt tot een continu en gedragen proces van kwaliteitszorg in de hele hogeschool. De hogeschool heeft dan ook een sterke kwaliteitscultuur. Naast een centrale sturing en houvast is er voor individuele opleidingen voldoende ruimte voor eigenheid en bottom-up initiatieven. Een combinatie die de voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering garandeert. Externe stakeholders worden bovendien sterk betrokken in de instelling en het eigenlijke onderwijs. Studenten zijn vertegenwoordigd en actief op alle niveaus en zijn vooral effectief in de studentencommissies van opleidingen. Over de onderwijskwaliteit van de individuele opleidingen informeert de instelling via publicatie op haar website en de webpagina’s van de opleidingen zelf.

De commissie is van oordeel dat het kwaliteitszorgsysteem an sich robuust en sterk is uitgewerkt. De zesjarige kwaliteitszorgcyclus kan op systematische wijze de kwaliteitsborging van de individuele opleidingen verzekeren, op een internationaal aanvaardbare wijze. Het niveau waarop de borgingsbesluiten genomen worden, garandeert verder de nodige objectiviteit. Deze worden vastgesteld door de Raad van Bestuur op basis van de verslagen van kwaliteitstoetsen. De cyclus verloopt synchroon voor alle opleidingen, en start met een kwaliteitsdialoog die wordt uitgevoerd door een deels externe commissie. De kwaliteitszorgcyclus sluit telkens af met een voldoende valide externe blik die de onderwijskwaliteit van de individuele opleidingen beoordeelt. Commissies die zijn samengesteld uit onafhankelijke deskundigen en die verscheidene expertises verzamelen komen er tot een intersubjectief oordeel over het gerealiseerd eindniveau. De synchroniciteit van de stappen in de kwaliteitszorg voor alle opleidingen past goed bij de strategische beleidscyclus van de hogeschool, en maakt een optimale afstemming mogelijk. Ze draagt bovendien bij aan de kennisdeling tussen opleidingen en clusters onderling.

Het hogeschoolbrede opvolgsysteem PROBA, het Programma voor Opvolging van Beleids- en Actieplannen, is een hefboom in de kwaliteitszorg van de hogeschool. PROBA maakt het mogelijk om adequaat op alle niveaus een voortdurend overzicht van de doelen en acties per opleiding te bewaren.

Naast alle sterke punten die in de loop van het onderzoek zijn aangeraakt, doet de commissie in haar beoordelingsrapport ook enkele aanbevelingen aan de hogeschool. Ze wil daarmee geenszins afbreuk doen aan haar positief advies:

  1. Blijf de planlast van het kwaliteitszorgsysteem in eigen regie voor de opleidingen en de externe commissieleden bewaken;
  2. Blijf de samenstelling van de kwaliteitstoetscommissies bewaken om de intersubjectiviteit in de oordeelsvorming te vrijwaren;
  3. Blijf aan de hand van de geformuleerde streefcijfers werken aan een systematische uitrol van internationale mobiliteit bij alle opleidingen.
  4. Zoek naar een koppeling tussen het bestaande proactieve wervingsbeleid en een proactief intern loopbaan- en bevorderingsbeleid in functie van de onderwijskwaliteit;
  5. Herbekijk de rol van diversiteit en interculturaliteit in het personeelsbeleid in functie van het toekomstbestendig maken van de onderwijskwaliteit.

Lees het integrale rapport (pdf)

Lees ook de rapporten van alle hogescholen en universiteiten

Kader instellingsreview (pdf)

Samenstelling van de reviewcommissie 2022-2023

Prof. dr. Yvette Michotte, voorzitter

Emeritus gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en vicerector onderwijsbeleid Vrije Universiteit Brussel (2008-2016), vakgroepvoorzitter Farmaceutische Wetenschappen en hoofd van de onderzoeksgroep Experimentele Farmacologie tot 2014. Tot op heden als beleidsadviseur verbonden aan het vicerectoraat onderwijs en het rectoraat van de VUB.

Prof. dr. Antonia Aelterman, commissielid

Ere-hoofddocent van de Universiteit Gent. Ze was verbonden aan de Vakgroep Onderwijskunde en had een onderwijsopdracht in de academische specifieke lerarenopleiding en in de master Pedagogische wetenschappen.

Dr. Susana Menendez, commissielid

Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool der Kunsten Den Haag, Lid Raad Van Toezicht ROC Amsterdam/Flevoland, Vicevoorzitter Raad Van Toezicht HZ University of applied sciences, Commissielid National commission Code of conduct for international students (VSNU), van 2008 tot augustus 2018 lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool.

Dhr. Thibaud Dedier, commissielid

Master in de Toegepaste economie (KU Leuven), change manager en ondernemer, momenteel managing director en change manager bij THD Management en (projectmatig) COO bij Open VLD.

Mevr. Fien Cox, student-commissielid

Masterstudent Management en beleid van de gezondheidszorg aan de Universiteit Gent en lid van de QA Experts Pool bij de European Student Union (ESU). Al meerdere jaren actief als studentenvertegenwoordiger op zowel opleidings-, instellings- als (inter)nationaal niveau.

Besluit instellingsreview

Hogeschool PXL heeft dan ook een positief besluit instellingsreview ontvangen waardoor ze zelf ook de komende 6 jaar zelf in mag staan voor het borgen van de kwaliteit van haar opleidingen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina “Kwaliteitszorg”.