iLLL - Innovatieve methoden voor levenslang leren

We leven anno 2015 meer dan ooit in een kennis- en informatiesamenleving waarbinnen levenslang leren (LLL) een belangrijke component vormt. Dit belang wordt weerspiegeld in de Europese en Vlaamse beleidslijnen, waar een leven lang leren voor iedereen nagestreefd wordt. Ook binnen Hogeschool PXL, onder meer met PXL-Congress als vormingscentrum, staat LLL hoog op de agenda. Ondanks het grote belang dat hieraan gehecht wordt, worden de participatienormen niet bereikt. Deze lage participatie kan voor een deel verklaard worden door de traditionele invulling van het LLL. We zien veel face-to-face vormingen, op vaste tijdstippen en plaatsen en met bijgevolg een geringe flexibiliteit.

 

Het aanbieden van innovatie methoden voor LLL, waarbij gebruik gemaakt wordt van gecombineerd onderwijs (online & offline) kan een oplossing bieden voor deze lage participatie. Een belangrijke voorwaarde om goed online onderwijs te kunnen aanbieden en accreditering hieraan te koppelen, is het opvolgen van leergedrag en –rendement. Deze voorwaarde kan beantwoord worden door het inzetten van ‘learning analytics’.

 

Binnen het project zullen 5 werkpakketten uitgewerkt worden. Werkpakket 1 betreft een kwalitatieve verkenning van bestaande innovatieve methoden van LLL, door semi-gestructureerde interviews van good practices. Op basis van inzichten uit WP1 en de literatuur zullen binnen werkpakket 2 tot en met 4, drie cases uitgewerkt wordt. Binnen ieder werkpakket zullen de volgende fases doorlopen worden: ontwerp, implementatie, optimalisatie. Tijdens het ontwerp zullen ook de eindgebruikers mee betrokken worden (participatory design). De optimalisatie bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van de cursus door de deelnemers. Tenslotte zullen in werkpakket 5 alle opgedane inzichten samengebracht worden in een praktijkgericht syntheserapport. Dit rapport is tevens het eindresultaat van het project en zal concrete tips voor het werkveld bevatten, aangaande de technische alsook didactische aspecten verbonden aan innovatie methoden voor LLL. Op die manier kan het project inspirerend zijn voor bestaande en toekomstige vormingsinitiatieven en aanzetten tot innovaties.

Project informatie

Projectpromotor:
Wouter Hustinx
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • Code nog in te vullen.
Startdatum – einddatum:
21/9/2015-18/9/2016
Budget:
37.081 euro
Projectcode:
13/DWO/2015/IC/P084
VTE:
0,6 VTE
Medewerkers:

Wouter Hustinx

Anne Appeltans