Technologie in de thuiszorg

Het praktijkgericht onderzoek “Technologie in de thuiszorg” sluit aan bij het Vlaams Ouderenbeleidsplan (2010-2014) en het huidige Vlaamse woonzorgdecreet (januari 2010) en wil, na een gedegen literatuurstudie, de innovaties in de thuisgezondheidszorg, die mogelijk zijn door de toepassing van technologie, in kaart brengen en valideren met een screeningstool. Het onderzoek kadert binnen de uitbouw van het Expertisecentrum “Zorg en Wonen” en het Universal Design Woonlabo op de campus van het departement PHL-Healthcare.


Aan de hand van een systematische review van nationale en internationale literatuur en een kwalitatief beschrijvend onderzoek, dat zal bestaan uit semigestructureerde interviews en focusgroepen van zorgbehoeftige thuiswonenden, mantelzorgers en de diverse zorgverstrekkers, zullen de diverse noden en behoeften in kaart gebracht worden van een veilige woonomgeving.


Vanuit bovenstaande resultaten zal er een wetenschappelijk onderbouwd screeningsinstrument ontwikkeld worden om de zorgverlening in de thuisgezondheidszorg te optimaliseren. In dit instrument wordt tevens uitgeklaard in welke mate ICT-gestuurde instrumenten zoals telemonitoring of geavanceerde domotica kunnen tegemoet komen om de zorgverlening zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Tevens zullen er diverse technologische innovaties uitgetest en geëvalueerd worden bij zorgbehoeftige thuiswonenden en hun mantelzorgers.

Project informatie

Projectpromotor:
Wouter Grommen
Status:
Afgelopen project
IWETO code:
  • S 215 Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
  • S 216 Gehandicaptenzorg, -voorzieningen en hulpmiddelen
Startdatum – einddatum:
15 september 2011 - 17 september 2013
Budget:
€ 59.738,16
Projectcode:
2/DWO/2011/EC/P045
VTE:
0,3 VTE
Medewerkers:

Carine Gielen

Benny Claes

Contact

Wouter Grommen
coördinator
Tel: +32 11 77 52 17