Onderzoeksbeleid

Onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening is gericht op innovatie in het werkveld, professionalisering van medewerkers en competentievorming bij studenten. Hogeschool PXL ondersteunt via zijn praktijkgericht onderzoek en onderzoek in de Kunsten mee de innovatiekracht in de regio en  versterkt zo het economisch potentieel binnen kmo’s, socialprofitorganisaties en overheden.

Met het oog op competentie- en capaciteitsontwikkeling is het praktijkgericht onderzoek gericht op een tiental speerpunten. Via dit speerpuntenbeleid en het daaraan gekoppeld onderzoek is het praktijkgericht onderzoek vraaggestuurd en beantwoordt het aan de regionale noden. Dit laat toe dat er op termijn naar kwaliteitsvol onderzoek gestreefd wordt met relevante, vernieuwende en onmiddellijk implementeerbare resultaten voor de regio. Innovatie in de regio is immers enkel mogelijk wanneer het onderzoek en de ontwikkelde expertise gevaloriseerd wordt in het werkveld.

Een onderzoeksbeleid dat strategisch gericht is op een speerpuntenbeleid moet voldoende verankerd zijn met de opleidingen en het onderwijs. Op die manier draagt het praktijkgericht onderzoek ook bij tot nieuwe kennis en professionalisering van docenten en levert het tevens een leerervaring voor studenten. 

 

Hogeschool PXL clustert haar onderzoek in zeven expertisecentra en drie expertisecellen die sterk verankerd zijn in het departement en aansluiten bij een of meerdere opleidingen. Een maximaal aantal lectoren moet voldoende expert zijn met feeling voor de reële beroepscontext, zodanig dat zij tijdens het coachen van studenten bij het praktijkgericht onderzoek in staat zijn de brug te leggen tussen onderwijs en werkveld.

Hogeschool PXL zal in haar maatschappelijke rol als kennisinstelling de interesse voor technologie,  wetenschappelijk onderzoek en innovatie stimuleren bij het grote publiek, in het bijzonder bij kinderen en jongeren, en het maatschappelijke draagvlak voor wetenschap en technologie vrijwaren en verhogen. In haar wetenschapscommunicatiebeleid beoogt PXL het toegankelijk maken van technologie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie door het publiek zo dicht mogelijk in contact te brengen met wetenschap en/of door het publiek actief kennis te laten maken met wetenschapsbeoefening en de wetenschapper zelf.