Bacheloropleidingen en Graduaten

 • FAQ1. Hoe wordt het studiegeld voor het academiejaar 2019-2020 berekend voor een bacheloropleiding of graduaatsopleiding?

  Diplomacontract – Creditcontract

  Niet-Beurs       Vast gedeelte: € 242,80               Variabel gedeelte: € 11,60 / opgenomen studiepunt

  Bijna-Beurs     Vast gedeelte: € 242,80               Variabel gedeelte: € 4,20/ opgenomen studiepunt

  Beurs               Vast gedeelte: € 110,80               Geen variabel gedeelte

  Het vast gedeelte ben je slechts 1x per academiejaar verschuldigd, ongeacht het aantal inschrijvingen onder diploma- of creditcontract.

  Examencontract

  Bij dit type van contract wordt geen onderscheid gemaakt in het studiegeld voor beurs- of niet-beursstudenten.

  Vast gedeelte: € 110,80               Variabel gedeelte: € 4,20/ opgenomen studiepunt

 • FAQ2. Ik kom in aanmerking voor een studietoelage, maar hier werd bij de berekening van het studiegeld geen rekening mee gehouden. Wat moet ik doen?

  Nieuwe studenten

  Nieuwe studenten die wensen te betalen als (bijna)beursstudent, dienen bij inschrijving aan te tonen dat zij aan de financiële voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Deze berekening gebeurt op basis van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de persoon bij wie de student ten laste is, inkomsten 2017 - aanslagjaar 2018. De berekeningen gebeuren door de sociale dienst van de dienst studentenvoorzieningen. Je kan je aanmelden bij het onthaal studentenvoorzieningen, lokaal D003, gelijkvloers gebouw D, campus Elfde Linie en dit elke werkdag tussen 8u30-16u00, behalve op vrijdagnamiddag.

  Je kan het studiegeld 2019-2020 eveneens laten verminderen naar het beurstarief indien je een van volgende documenten bezorgt aan studiegelden@pxl.be:

  -          Bewijs aanvraag studietoelage academiejaar 2019-2020

  -          Bewijs toekenning studietoelage academiejaar 2018-2019

   

  Bestaande studenten

  Studenten die zich herinschrijven en die wensen te betalen als (bijna)beursstudent kunnen dit op basis van hun beurstoestand van het academiejaar 2018-2019 of via de procedure voor nieuwe studenten.

  Bij herinschrijving bekijken we de beurstoestand 2018-2019. Indien je tijdens dat academiejaar recht had op een studietoelage (beurs of bijna-beurs), wordt het studiegeld voor het academiejaar 2019-2020 berekend op basis van het beurstarief.

  Let wel dat je zelf instaat voor het aanvragen van je studietoelage bij de betreffende dienst, http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-en-studietoelagen.

 • FAQ3. Hoeveel studiegeld blijf ik verschuldigd bij volledige uitschrijving uit de hogeschool?

  Uitschrijving tot 1 lesmaand na de startdatum van het academiejaar

  Indien je uitschrijft tot 1 lesmaand na de startdatum van het academiejaar wordt het vast bedrag ten bedrage van € 242,80 voor niet- en bijna-beursstudenten en € 110,80 voor beursstudenten in rekening gebracht als verschuldigd studiegeld. Deze regeling geldt ook wanneer de uitschrijving gebeurt vóór de start van het academiejaar.

  Voor studenten die inschrijven na start academiejaar of opleidingen die op een later tijdstip starten, geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat je inschrijfdatum of startdatum van opleiding als referentiepunt wordt genomen.

  Uitschrijving tussen 1ste en 2de lesmaand vanaf start academiejaar

  Indien je uitschrijft tussen de 1ste en 2de lesmaand vanaf start academiejaar wordt naast het vast bedrag van € 242,80 voor niet- en bijna-beursstudenten ook de helft van het variabel gedeelte in rekening gebracht als verschuldigd studiegeld. Beurstudenten blijven enkel het vast bedrag van € 110,80 verschuldigd aangezien zij geen variabel gedeelte dienen te betalen.

  Voor studenten die inschrijven na start academiejaar of opleidingen die op een later tijdstip starten, geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat je inschrijfdatum of startdatum van opleiding als referentiepunt wordt genomen.

  Uitschrijving na 2de lesmaand vanaf start academiejaar

  Indien je uitschrijft na de 2de lesmaand vanaf start academiejaar blijft het volledige aangerekende studiegeld verschuldigd. Er wordt bijgevolg geen terugbetaling van het studiegeld gedaan.

  Voor studenten die inschrijven na start academiejaar of opleidingen die op een later tijdstip starten, geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat je inschrijfdatum of startdatum van opleiding als referentiepunt wordt genomen.

 • FAQ4. Wat zijn de gevolgen voor het studiegeld bij heroriëntering naar een andere opleiding binnen de hogeschool?

  Bij heroriëntering wordt het studiegeld als volgt berekend:

  • Het vast gedeelte van de opleiding waarvoor je uitschrijft wordt in mindering gebracht op het totaal verschuldigde inschrijvingsgeld bij uitschrijving. Indien het vast gedeelte reeds betaald werd, zal dit rechtstreeks overgeboekt worden naar de nieuwe opleiding. Voor bijna-beurs studenten en studenten zonder studiebeurs bedraagt het vast gedeelte 242,80 euro. Voor studenten met een studiebeurs bedraagt het vast gedeelte 110,80 euro.
  • Het variabel gedeelte van de opleidingsonderdelen van de opleiding waarvoor je je uitschrijft wordt herberekend:
   • Indien je heroriënteert tot 1 lesmaand na de startdatum van het academiejaar is er geen variabel gedeelte meer verschuldigd.
   • Indien je heroriënteert na 1 lesmaand na de startdatum van het academiejaar gelden volgende regels:
    • Het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode gestart is, blijft verschuldigd.
    • Het studiegeld van de opleidingsonderdelen waarvoor de onderwijsperiode nog niet gestart is, wordt in mindering gebracht.
  • Het vast gedeelte van de nieuwe opleiding wordt opnieuw aangerekend bij heroriëntering binnen Hogeschool PXL. Indien dit reeds betaald werd in de oude opleiding, werd dit bedrag overgeheveld naar de nieuwe opleiding en zal dit uiteraard niet opnieuw in rekening gebracht worden.
  • Het variabel gedeelte van de opleidingsonderdelen waarvoor je je inschrijft in de nieuwe opleiding wordt wel in rekening gebracht.

  Voor studenten die inschrijven na start academiejaar of voor opleidingen die op een later tijdstip starten, geldt eenzelfde regeling, met dien verstande dat je inschrijfdatum of startdatum van opleiding als referentiepunt wordt genomen.

 • FAQ5. Als ik me bijkomend inschrijf voor opleidingsonderdelen, moet ik dan studiegeld bij betalen?

  Indien je je bijkomend inschrijft, is het inderdaad zo dat je betaalt voor het aantal nieuw ingeschreven studiepunten. Het studiegeld wordt her berekend op basis van je nieuwe aantal studiepunten. Je zal hiervoor een bijkomende overschrijving ontvangen.

  Beursstudenten betalen altijd een bedrag van € 110,80, ongeacht het aantal opgenomen studiepunten.

 • FAQ6. Als ik me uitschrijf voor opleidingsonderdelen, krijg ik dan mijn studiegeld voor die studiepunten terug?

  Een terugbetaling van het studiegeld bij uitschrijving voor opleidingsonderdelen is afhankelijk van het feit of de onderwijsperiode voor dit opleidingsonderdeel al gestart is. Is de onderwijsperiode reeds gestart op moment van uitschrijving, heb je geen recht op terugbetaling van het aantal studiepunten waarvoor je je uitschrijft.

  Let op! Startdatum onderwijsperiode ≠ Grensdatum

  Beursstudenten betalen altijd een bedrag van € 110,80, ongeacht het aantal opgenomen studiepunten.

 • FAQ7. Moet ik betalen voor vrijstellingen?

  Het studiegeld wordt enkel berekend op basis van het aantal ingeschreven studiepunten. Dit wil zeggen het aantal studiepunten waarvoor je de lessen volgt. Studiepunten aan vrijstellingen tellen niet mee in de berekening van het studiegeld.

 • FAQ8. Kan ik mijn betaling spreiden?

  Het is mogelijk om de betaling van het studiegeld op te delen in termijnen. Je kan hiervoor terecht bij onze collega’s van de sociale dienst, 2de verdieping, gebouw D, campus Elfde Linie. Aan de hand van je overschrijving stellen zij samen met jou een afbetalingsplan op.