Studeren in bijzondere omstandigheden

Wat?

Indien jouw studie gehinderd wordt door bijzondere omstandigheden, kan je beroep doen op faciliteiten om je studie te vergemakkelijken.

Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op: 

  • onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten, een aangepast contract, …)
  • examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, …) 
  • hulpmiddelen (bv. alternatieve mogelijkheid om colleges in te halen via Blackboard, …).

Voor wie?

Je kan aantonen dat je tot een van volgende categorieën behoort:

  • Gezinszorg: Je combineert je studie met een gezin, of dient in te staan voor de zorg van een of meerdere ouders/voogden. Je dient deze situatie te bewijzen aan de hand van een bewijs van gezinssamenstelling of attest van de huisarts.
  • Student als professionele kunstbeoefenaar: Je levert artistieke prestaties in opdracht, hetzij als zelfstandige, hetzij als ondernemer. Je dient een bewijs van deze artistieke prestatie in opdracht aan te leveren waaruit blijkt dat je hiervoor een loon krijgt en dat deze activiteiten de deelname aan de onderwijsactiviteiten en examens belemmeren. De dienst studievoortgang neemt een beslissing voor het toekennen van een statuut in samenspraak met de opleiding. Dit statuut levert het recht op onderwijs- en examenfaciliteiten.
  • Student vluchteling: Je studeert voor het eerst in het hoger onderwijs en bent maximaal 5 jaar in Vlaanderen.

  • Overige omstandigheden die jouw studeren kunnen verhinderen: De dienst studievoortgang bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt voor faciliteiten op basis van bijzondere omstandigheden. Jouw situatie dient steeds gestaafd te worden met documenten gevraagd door de dienst studievoortgang. Zij zullen steeds een uitzonderlijke en gemotiveerde beslissing nemen in overleg met de opleiding.

Hoe?

Om faciliteiten te verkrijgen, dien je eerst het statuut voor studenten in bijzondere omstandigheden te bekomen. Je dient hiervoor de nodige bewijzen te verzamelen die aantonen dat je tot een van bovenstaande categorieën behoort.

Procedure

Het aanvragen van een statuut voor student in bijzondere omstandigheden en faciliteiten verloopt in verschillende stappen.

Stap 1: Aanvraag  van het statuut “Bijzondere omstandigheden”

Je aanvraag kan je digitaal doen via jouw studieloopbaandossier in de online applicatie “MIJN SLB”.
Surf bij (her) inschrijving naar http://mijnslb.pxl.be.

Bij de aanvraag van het statuut moet je de nodige bewijzen uploaden. Het bewijs wordt afgeleverd door een instantie en/of gespecialiseerde arts die hiervoor bevoegd is. Bij zwangerschap is een bewijs van de huisarts voldoende. Bij het aanvragen van het statuut in het kader van gezinslast, dien je een bewijs van gezinssamenstelling (gemeentehuis) toe te voegen.  

Het bewijsstuk beschrijft best de consequenties van de omstandigheden op het normale studieverloop. De dienst studievoortgang onderzoekt en kent het statuut “student in bijzondere omstandigheden” toe als de bewijsstukken voldoen aan de voorwaarden. Je krijgt nadien automatisch een bevestigingse-mail.

Stap 2: Aanvraag onderwijs- en examenfaciliteiten

Je kan, nadat je statuut goedgekeurd is, online jouw faciliteiten aanvragen via “MIJN SLB”. De studentenondersteuner bekijkt de aanvraag inhoudelijk, gaat na welke faciliteiten, hulpmiddelen en geïndividualiseerde voorwaarden mogelijk zijn en nodigt je uit wanneer nodig. Het opleidingshoofd neemt een beslissing over jouw aanvraag.

Stap 3: Ondertekening van het contract

Wanneer de faciliteiten goedgekeurd zijn krijg je eveneens een bevestiging via email. Je wordt dan uitgenodigd om in “MIJN SLB” jouw contract betreffende de faciliteiten te ondertekenen. Hierna kan je een document downloaden dat je in de opleiding kan voorleggen om de aangepaste onderwijs- en examenregeling te bekomen.

Let op! Jaarlijks dien je je statuut en faciliteiten te vernieuwen. Dit kan eveneens digitaal via “MIJN SLB”.

Meer weten?

  • Download de infobrochure of ga te rade bij je studentenondersteuner.
  • Wie jouw studentenondersteuner is, vind je terug onder de rubriek Onze student points op de webpagina Contact.
  • Indien je nog vragen hebt over het statuut of de procedure, mag je altijd contact opnemen met de dienst studievoortgang (studievoortgang@pxl.be).