Financiering

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

Wat is ‘betaald educatief verlof’?

Voor bepaalde (vervolg)opleidingen kan je als werkstudent betaald educatief verlof aanvragen. Kort gezegd verleent dit recht je de mogelijkheid om je overdag of 's avonds bij te scholen. Hierbij geniet je jaarlijks een aantal verlofuren, betaald door de werkgever, en ben je tegen ontslag beschermd.

Welke opleidingen komen in aanmerking voor ‘betaald educatief verlof’?

 • Bachelor- en masteropleidingen (ook aanvullende opleidingen in het hoger onderwijs) die ‘s avonds of in het weekend worden georganiseerd. Deze opleidingen moeten minstens 32 uren bevatten. Werk je ’s nachts of in het weekend dan kan je een opleiding volgen waarbij maximaal 1 keer per week overdag les wordt gegeven.
 • Opleidingen in het hoger onderwijs die door de erkenningscommissie of een paritair comité erkend worden.
 • Opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep en worden georganiseerd door de VDAB

Werkwijze

De student geeft uiterlijk 17 september 2018 (of voor laattijdige inschrijvers uiterlijk 1 week na inschrijving) aan de hogeschool te kennen dat hij gebruik wenst te maken van betaald educatief verlof.

De student ontvangt naar aanleiding van zijn aanvraag allereerst een getuigschrift van nauwgezetheid voor aanvang. Hierop staat een overzicht van het aantal opleidingsuren die recht geven op educatief verlof tot het einde van het academiejaar specifiek voor de student. Dit getuigschrift bezorgt de student zo snel mogelijk aan zijn werkgever zodat deze de aanvraag in orde kan maken.

Daarna zal de student per trimester een getuigschrift voor nauwgezetheid/ regelmatige aanwezigheid ontvangen, waarin staat hoeveel uren hij effectief aanwezig is geweest en evt. zijn gewettigde en ongewettigde afwezigheden.  

Om zijn aanwezigheid te bevestigen, dient de student elke bijgewoonde les de aanwezigheidslijst zelf te handtekenen en/of dient hij de aanwezigheidslijst te laten handtekenen door de docent.

De getuigschriften zullen per post worden opgestuurd naar het domicilieadres van de student.

De student kan per academiejaar maximum 180 uur betaald educatief verlof krijgen.

Als de student meer dan 10 % van de lestijd ongewettigd afwezig was, verliest hij het recht op educatief verlof voor een periode van 6 maanden. 

De aanvraag voor betaald educatief verlof moet uiterlijk 31 oktober 2018 gebeuren. Bij een laattijdige inschrijving (na 31 oktober) dient dit binnen de 15 dagen te gebeuren.

Voor meer informatie omtrent betaald educatief verlof kan je terecht op http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

Voor meer informatie over de werkwijze van de reguliere opleidingen (banaba’s en werktrajecten) verwijzen we naar de handleiding ‘betaald educatief verlof voor studenten banaba en werktraject’ die je terugvindt op ‘MIJN PXL’ – ‘Bestanden van studentenadministratie’ of neem contact op met Roberta Knops.

Voor meer informatie over de werkwijze van de bijkomende opleidingen (postgraduaten, vervolgopleidingen, kortdurende opleidingen) neem contact op met Maksim Claes.

Contactpersonen

Reguliere opleidingen Bijkomende opleidingen

Roberta Knops

Studentenadministratie, lokaal D101

Elfde-Liniestraat 23a

3500 Hasselt

tel. +3211 77 55 55

educatiefverlof@pxl.be

Maksim Claes

PXL-Congress, lokaal D114

Elfde-Liniestraat 23a

3500 Hasselt

tel. +3211 77 57 05

educatiefverlof@pxl.be

Opleidingscheques

Wat zijn opleidingscheques?

Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten van een opleiding. Dit met een maximum van € 250 per kalenderjaar.

Heb ik recht op opleidingscheques?

Door een wijziging in de reglementering betreffende opleidingscheques is sinds 1 maart 2015 de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt. Enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding willen volgen die vermeld staat in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen. Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen dus nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

Kijk hier om te zien of je recht hebt op opleidingscheques.

Welke opleidingen kan ik met opleidingscheques betalen?

De Vlaamse regering beslist welke opleiding men met opleidingscheques kan betalen. Ze beslissen dit op basis van de bijdrage die de opleiding brengt aan de economie en welvaart.

Per PXL-vervolgopleiding is aangegeven of het mogelijk is met opleidingscheques te betalen. Opleidingen met minder dan 32 lesuren kunnen niet met opleidingscheques betaald worden. In september 2013 stopt de Vlaamse overheid met het subsidiëren van taalopleidingen door middel van opleidingscheques.

Kijk hier voor meer informatie.

Welke waarde hebben de opleidingscheques?

Er zijn cheques ter waarde van € 25, € 10 of € 5. Jij betaalt slechts de helft van de waarde van de cheques. De andere helft wordt betaald door de Vlaamse overheid. Je kan voor maximaal € 250 cheques aankopen per kalenderjaar.

Kan ik opleidingscheques laten terugbetalen?

Heb je reeds opleidingscheques aangekocht, maar komt je opleiding niet in aanmerking door de gewijzigde voorwaarden? Bezorg je opleidingscheques samen met dit ingevulde formulier aan de VDAB. In dat geval krijg je jouw geld terugbetaald. PXL-Congress is ertoe verplicht de cursisten die hun opleidingscheques reeds afleverden op de campus, de opleidingscheques terug te bezorgen.

Hoe kan ik opleidingscheques aanvragen?

Opleidingscheques komen van de Vlaamse overheid. Je kan ze op deze drie manieren aanvragen:

Let op: je kan de opleidingscheques ten laatste twee maanden na de start van de opleiding aanvragen. Je kan maximaal € 250 aan cheques aanvragen per kalenderjaar (geldigheidsduur van 14 maanden).

Hoe betalen met opleidingscheques?

Bezorg je opleidingscheques aan Evi Vlemmings (reguliere opleidingen en banaba’s) of aan Maksim Claes (postgraduaten) van zodra je de overschrijving van het studiegeld ontvangen hebt. Je vraagt je opleidingscheques best dus al aan voor de start van de opleiding.

Is je opleiding duurder dan het aantal cheques dat je hebt aangevraagd dan kan je het eventuele restbedrag reeds overschrijven of komen betalen met bancontact. Indien je je studiegeld reeds betaald hebt en nadien nog cheques binnenbrengt, zal het teveel betaalde bedrag teruggestort worden.

Contactpersonen?

Reguliere opleidingen

Bijkomende opleidingen

Evi Vlemmings

Studentenadministratie, lokaal D004

Elfde-Liniestraat 23a

3500 Hasselt

tel. +3211 77 58 61

evi.vlemmings@pxl.be

Maksim Claes

PXL-Congress, lokaal D114

Elfde-Liniestraat 23a

3500 Hasselt

tel. +3211 77 57 05

maksim.claes@pxl.be

Werkloosheidsuitkering

Studies waarvoor je met een diploma- en/of creditcontract voor minstens 27 studiepunten bent ingeschreven, kan je enkel volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering als je een ‘vrijstelling van beschikbaarheid’ hebt gekregen van de VDAB.

Als je deze vrijstelling krijgt, dan moet je tijdens je opleiding, studie of stage niet op zoek gaan naar werk en niet ingaan op passende jobaanbiedingen of bijkomende bemiddelings-, begeleidings- of opleidingsacties.
Je moet als werkzoekende ingeschreven blijven bij de VDAB en je aan de afspraken houden die je met je bemiddelaar hebt vastgelegd.

Opleidingen waarvoor je een vrijstelling kan aanvragen:

 •  opleidingen die gesubsidieerd of georganiseerd worden door de VDAB (of een partner) en die je volgt met een VDAB-opleidingsovereenkomst, (incl. OKOT, de OnderwijsKwalificerende OpleidingsTrajecten). Tijdens je opleiding kom je in aanmerking voor extra financiële voordelen van de VDAB, bv. terugbetaling van je studiekosten, een verplaatsingsvergoeding, kinderopvangvergoeding, stimulanspremie;
 •  opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep;
 •  een opleiding of stage in het buitenland als deze niet in België bestaat;
 • andere opleidingen of stages van minstens 4 weken en minstens 20 uur per week, waarbij de lessen niet hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur worden gegeven.

Let op! Bespreek met je trajectbegeleider van de VDAB welke extra voorwaarden er per opleiding van toepassing zijn. De opleiding of stage moet in je traject naar werk passen en je kansen om werk te vinden verhogen.

Doe je je aanvraag pas na de start van de opleiding, dan kan je enkel een vrijstelling krijgen vanaf de dag van je aanvraag.

Hou er rekening mee dat het bedrag van je werkloosheidsuitkering tijdens je studieloopbaan kan wijzigen. Neem hiervoor contact op met de RVA of je uitbetalingsinstelling (je vakbond of Hulpkas).

Je kan een vrijstelling aanvragen voor maximaal 12 maanden (vakantieperiodes inbegrepen). Duurt de opleiding of stage langer dan 12 maanden, dan moet je zelf tijdig een verlenging aanvragen. Voor studies in het buitenland bedraagt de vrijstelling 3 maanden en kan je eenmalig een verlenging vragen voor maximaal 9 maanden.
Om een verlenging te krijgen, moet je aantonen dat je de opleiding of stage op regelmatige wijze hebt gevolgd of met succes hebt afgerond en dat je actief hebt meegewerkt aan de door de VDAB voorgestelde acties.

Je kan je werkloosheidsuitkering combineren met een studietoelage van de Vlaamse overheid, maar niet met kinderbijslag.

 

Tijdskrediet / loopbaanonderbreking

Deze formule biedt je als werknemer de mogelijkheid om tijdelijk je beroepsloopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken. Je moet je tijdskrediet (in de privésector) of loopbaanonderbreking (in de openbare sector) schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Na akkoord van je werkgever dien je bij de RVA een aanvraag voor een uitkering in. Gedurende de onderbrekingsperiode van je arbeidsovereenkomst of de periode van verminderde arbeidsprestaties geniet je een onderbrekingsuitkering betaald door de RVA.

De duur van het tijdskrediet bedraagt 1 jaar over je ganse loopbaan, op te nemen in periodes van min. 3 maanden. De maximumduur van 1 jaar kan eventueel verlengd worden indien een sectorale of ondernemings-CAO hierin voorziet. Is dat het geval, dan kan deze maximumduur uitgebreid worden tot 5 jaar.
Daarnaast kan je onder bepaalde voorwaarden bij de Vlaamse overheid aanspraak maken op een aanmoedigingspremie.

Meer informatie over tijdskrediet en loopbaanonderbreking vind je hier.

Studietoelage

Er zijn drie voorwaarden waaraan je terzelfdertijd moet voldoen om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid, nl. nationaliteits-, pedagogische en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

 1. Nationaliteitsvoorwaarden
  Je moet Belg zijn, maar er zijn uitzonderingen, bv. voor bepaalde categorieën van buitenlandse studenten.
 2. Pedagogische voorwaarden
  Je moet studeren met een diplomacontract van min. 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar). Ben je voor het eerst ingeschreven in het hoger onderwijs, dan krijg je een studietoelagekrediet van 60 studiepunten en een jokerkrediet van 60 studiepunten. 
 3. Financiële voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor studiefinanciering wordt ook je financiële situatie onderzocht. Op basis van je 'leefeenheid' worden de (vermoedelijke) financiële middelen waarover je beschikt, vergeleken met een referentie-inkomen.

Meer info vind je hier.

KMO-portefeuille

Met de KMO-portefeuille kan je als KMO, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep tot € 15.000 steun per jaar genieten voor de aankoop van ondernemingbevorderende diensten bij een erkende dienstverlener van de KMO-portefeuille.
Je kan onder andere financiële ondersteuning ontvangen bij de aankoop van opleidingen, gevolgd door werkenden in jouw onderneming. De subsidie bedraagt 50 % van de opleidingskosten (excl. btw) met een maximale subsidie van € 2.500 op jaarbasis.
Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren.

Meer informatie vind je hier.

Fondsen

De Belgische Stichting Roeping, omgedoopt tot Vocatio, kent ieder jaar 10 à 15 beurzen van 7.500 à 10.000 euro toe aan Belgen van 18 tot 30 jaar die een echte roeping hebben op gelijk welk domein: architectuur, film, geneeskunde, archeologie, toneel, psychologie, ... maar niet de nodige financiële middelen hebben om hun roeping te realiseren.
De uiterste indieningsdatum is 27 oktober in het jaar voorafgaand aan de uitreiking van de beurs.

Meer informatie vind je hier