Selecteer "Alle cookies accepteren" als u akkoord gaat met het opslaan van essentiële cookies, analytische cookies, marketingcookies en social media cookies. Door op "Cookie-voorkeuren aanpassen" te klikken kan u uw voorkeuren beheren. Cookiebeleid

Essentiële cookies
zijn noodzakelijk voor een normaal bezoek aan de website om puur technische redenen. Aangezien dit een technische noodzaak is, hoeven we u alleen op de hoogte te stellen van deze cookies, en worden ze geïnstalleerd bij het bezoeken van de website.

Analytische cookies
houden bij hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld om het verkeer op de website te meten of hoe vaak een pagina wordt geraadpleegd. We gebruiken deze informatie om de gebruikerservaring en prestaties van onze website en diensten te analyseren. Voor het plaatsen van deze cookies zullen wij uw toestemming vragen.

Marketingcookies
verzamelen informatie om relevante gesponsorde inhoud over onze producten en producten die door derden worden aangeboden te leveren. Ze volgen gebruikers op onze website om op basis van hun voorkeuren advertenties te tonen die relevant en interessant zijn voor onze bezoekers. Deze cookies worden alleen geplaatst met uw toestemming.

Social media cookies
worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een deel knop voor social media op onze website, of wanneer u social media content raadpleegt via onze website, bijvoorbeeld bij het bekijken van een Vimeo-filmpje. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookie-voorkeuren aanpassen

Faciliteiten

Een studie in het hoger onderwijs is een hele uitdaging. Sommige studenten ondervinden bijkomende moeilijkheden of kunnen extra ondersteuning gebruiken. Bepaalde omstandigheden kunnen voor knelpunten zorgen tijdens je studieloopbaan. Een bepaalde functiebeperking laat je bijvoorbeeld niet toe deel te nemen aan een onderwijsactiviteit. Je werk of je sportcarrière zorgt ervoor dat je niet alle lessen kan volgen. Of je thuissituatie heeft een negatieve invloed op je studiesucces.

Daarom voorzien we in Hogeschool PXL faciliteiten voor studenten met een statuut. Faciliteiten kunnen een afwijking op de onderwijs- en examenregeling omvatten.
Zo kan er bijvoorbeeld een regeling getroffen worden voor afwezigheden tijdens bepaalde lessen en examens, aangepaste examenroosters, een bijzondere regeling voor stages, alternatieve opdrachten of een aangepast individueel traject. Welke faciliteiten voor jou van toepassing zijn, kan verschillen van persoon tot persoon en van opleiding tot opleiding. We streven er echter naar om bepaalde minima te garanderen.

Belangrijk is dat je voor jezelf uitmaakt welke gevolgen deze omstandigheden hebben in relatie tot je studie. De hogeschool geeft je de kans om hiervoor ondersteuning te zoeken, door je faciliteiten aan te bieden. Deze faciliteiten houden rekening met je persoonlijke situatie en bieden je de kans je studie succesvol af te ronden.

Omdat Hogeschool PXL het belangrijk vindt om gelijke onderwijskansen te garanderen, kunnen vijf groepen studenten beroep doen op bepaalde faciliteiten.

Studenten met een functiebeperking

Volgende functiebeperkingen komen in aanmerking:

 • Motorische functiebeperking; (verlamming ledematen, zwakke spraakmotoriek, verlaagd spierrendement, …)
 • Visuele functiebeperking; blindheid, slechtziendheid)
 • Auditieve functiebeperking; (doofheid, slechthorendheid)
 • Chronische ziekte
 • Ontwikkelingsstoornissen
  • Leerstoornis (dyslexie of dyscalculie)
  • Autismespectrumstoornis
  • Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis
  • Ticstoornis
  • Coördinatieontwikkelingsstoornis
  • Ontwikkelingsdysfasie
  • Ontwikkelingsstotteren
  • Combinatie ontwikkelingsstoornissen
 • Psychiatrische functiebeperking; (depressie, angst, eetstoornis, slaapstoornis, psychosen,…)
 • Overige functiebeperkingen
 • Meervoudige functiebeperkingen

Meer informatie vind je hier.

Werken en studeren


Er zijn 5 categorieën werkstudenten:

 1. Werkende student: je dient min. 80 uur/maand te werken EN ingeschreven te worden in een basisopleiding van Hogeschool PXL.
 2. Werkende student: je werkt minder dan 80 uur/maand EN dient ingeschreven te worden in een basisopleiding van Hogeschool PXL.
 3. Werkstudent: je dient min. 80 uur/maand te werken EN nog niet in het bezit te zijn van een tweede cyclus– of masterdiploma EN ingeschreven te worden in een werktraject aan Hogeschool PXL. 
 4. Werkzoekende student: je bent een uitkeringsgerechtigde werkzoekende waarbij de opleiding kadert binnen een door een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling voorgesteld traject naar werk EN nog niet in het bezit van een tweede cyclusdiploma of masterdiploma EN ingeschreven in een basisopleiding van Hogeschool PXL.
 5. Student met een zelfstandige activiteit/onderneming.

Meer informatie vind je hier.

Topsportstudenten

Er zijn 3 categorieën topsporters:

 1. Topsporter A: erkend atleet zijn bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal comité (BOIC) OF het Vlaams Bureau Topsport (VBT-BLOSO) OF de Vlaamse Sportfederatie (VSF).
 2. Topsporter B: voldoen aan de normen vereist voor deelname aan nationale en internationale kampioenschappen (attest van Vlaamse of nationale sportfederatie) OF speler zijn bij een ploeg uit de hoogste afdeling OF geselecteerd zijn voor een nationale junioren- of seniorenploeg OF erkend zijn als beloftevolle jongere door de federatie.
 3. Topsporter C: behoren tot het belofteteam in hoogste klasse OF voor voetbal behoren tot de A-kern in tweede klasse OF andere sporters (talenten) die veel tijd in hun sporttak steken, maar er nog niet zijn.

Meer informatie vind je hier.

Studenten in bijzondere omstandigheden

Je kan aantonen dat je tot een van volgende categorieën behoort:

 • Gezinszorg: Je combineert je studie met een gezin, of dient in te staan voor de zorg van een of meerdere ouders/voogden. Je dient deze situatie te bewijzen aan de hand van een bewijs van gezinssamenstelling of attest van de huisarts.
 • Student als professionele kunstbeoefenaar: Je levert artistieke prestaties in opdracht, hetzij als zelfstandige, hetzij als ondernemer. Je dient een bewijs van deze artistieke prestatie in opdracht aan te leveren waaruit blijkt dat je hiervoor een loon krijgt en dat deze activiteiten de deelname aan de onderwijsactiviteiten en examens belemmeren. De dienst studievoortgang neemt een beslissing voor het toekennen van een statuut in samenspraak met de opleiding. Dit statuut levert het recht op onderwijs- en examenfaciliteiten.
 • Student vluchteling: Je studeert voor het eerst in het hoger onderwijs en bent maximaal 5 jaar in Vlaanderen.
 • Erkende E-sporters
 • Overige omstandigheden die jouw studeren kunnen verhinderen: De dienst studievoortgang bekijkt samen met jou of je in aanmerking komt voor faciliteiten op basis van bijzondere omstandigheden. Jouw situatie dient steeds gestaafd te worden met documenten gevraagd door de dienst studievoortgang. Zij zullen steeds een uitzonderlijke en gemotiveerde beslissing nemen in overleg met de opleiding.

De dienst studievoortgang bekijkt of je in aanmerking komt voor faciliteiten op basis van deze omstandigheden.

Meer informatie vind je hier.

Studentenvertegenwoordigers

 • Studenten die na jaarlijkse verkiezing binnen Hogeschool PXL aangeduid worden als studentenvertegenwoordiger in de Studentenraad, de Raad van Toezicht Hogeschool PXL, de Raad van Bestuur Hogeschool PXL, de Stuvoraad, de Algemene Vergadering van de AUHL, de Raad van Bestuur van de AUHL of de Studentenraad van de AUHL.
 • Studenten die op eigen initiatief of op vraag van de opleiding (dus niet via verkiezingen) bereid zijn op regelmatige basis te participeren aan de participatiecommissies.
 • Studenten die afgevaardigd zijn in de VVS, of van daaruit in de VHLORA, de VLOR, de VLUHR.

Bevind jij je in een van de vijf bovenstaande situaties, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van faciliteiten. Je neemt best contact op met de dienst studievoortgang via (studievoortgang@pxl.be) voor de opmaak van een statuut.