Statuut & faciliteiten

Wat?

Wanneer je studeren belemmerd wordt door een functiebeperking, heb je recht op onderwijs- en examenfaciliteiten om jouw studiekansen te verhogen. Deze faciliteiten kunnen betrekking hebben op:

 • onderwijsactiviteiten (bv. een soepelere regeling voor afwezigheden, aangepaste regeling voor stages, alternatieve vormen voor onderwijs- en studieactiviteiten,…)
 • examens (bv. spreiding van examens, andere vorm van examens, langer mogen doorwerken,…)
 • hulpmiddelen (bv. aangepaste laptop, aanmaak van aangepast didactisch materiaal,…). 

Voor wie?

Je kan aantonen dat je één of meer van volgende beperkingen hebt:

 • Motorische functiebeperking; (verlamming ledematen, zwakke spraakmotoriek, verlaagd spierrendement, …)
 • Visuele functiebeperking; blindheid, slechtziendheid)
 • Auditieve functiebeperking; (doofheid, slechthorendheid)
 • Chronische ziekte
 • Ontwikkelingsstoornissen (zie diagnostische criteria)
  • Leerstoornis (dyslexie of dyscalculie)
  • Autismespectrumstoornis
  • Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis
  • Ticstoornis
  • Coördinatieontwikkelingsstoornis
  • Ontwikkelingsdysfasie
  • Ontwikkelingsstotteren
  • Combinatie ontwikkelingsstoornissen
 • Psychiatrische functiebeperking; (depressie, angst, eetstoornis, slaapstoornis, psychosen,…)
 • Overige functiebeperkingen;
 • Meervoudige functiebeperkingen

Hoe?

Om faciliteiten te verkrijgen, dien je eerst het statuut voor studenten met een functiebeperking te bekomen. Pas als je statuut is goedgekeurd kan je onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen bij de opleiding.

Let op! De aanvraag van je statuut functiebeperking moet binnen de maand na je (her)inschrijving te gebeuren, tenzij je in de loop van het academiejaar instroomt of tenzij je tijdens het academiejaar pas gediagnosticeerd wordt. In die twee gevallen kan je op dat moment alsnog een statuut functiebeperking aanvragen.

Het aanvragen van een statuut functiebeperking en faciliteiten verloopt in verschillende stappen:

Stap 1: Aanvraag  van het statuut “ Functiebeperking”

Je aanvraag doe je digitaal via  jouw studieloopbaandossier in de online applicatie “MIJN SLB”. Surf bij (her) inschrijving naar http://mijnslb.pxl.be.

Je vult het formulier zo correct mogelijk in en staaft je gegevens met een bewijs/attest dat wordt afgeleverd door een instantie en/of gespecialiseerde arts die hiervoor bevoegd is. Het attest beschrijft de consequenties van de beperking op het normale studieverloop. Onderaan deze webpagina kan je de juiste bewijsstukken en attesteringsbundels terug vinden, alsook de bevoegde personen die deze mogen opmaken. De dienst studievoortgang onderzoekt en kent het statuut “student met een functiebeperking” toe als de bewijsstukken voldoen aan de voorwaarden. Je krijgt nadien automatisch een bevestigingse-mail.

Stap 2: Aanvraag onderwijs- en examenfaciliteiten

Je kan, nadat je statuut goedgekeurd is, online jouw faciliteiten aanvragen.  De studentenondersteuner bekijkt de aanvraag inhoudelijk, gaat na welke faciliteiten, hulpmiddelen en geïndividualiseerde voorwaarden mogelijk zijn en nodigt je uit wanneer nodig. Het opleidingshoofd neemt de uiteindelijke beslissing over jouw aanvraag.

Let op! Uiterlijk 30 kalenderdagen voor de start van de examenperiode dient de student in elk geval zijn faciliteiten aangevraagd te hebben. Indien de student na deze periode nog een aanvraag voor faciliteiten indient, kunnen de faciliteiten (mogelijk) pas in werking treden vanaf de volgende examenperiode.

Stap 3: Ondertekening van het contract

Wanneer de faciliteiten goedgekeurd zijn, krijg je eveneens een bevestiging via email. Je wordt dan uitgenodigd om in “MIJN SLB” jouw contract betreffende de faciliteiten te ondertekenen. Hierna kan je een document downloaden dat je in de opleiding kan voorleggen om de aangepaste onderwijs- en examenregeling te bekomen.

Let op! Jaarlijks dien je je faciliteiten te vernieuwen. Je ondersteuningsnoden kunnen immers veranderen van jaar tot jaar. Dit kan eveneens digitaal via “MIJN SLB”. Het statuut van student met functiebeperking moet enkel in bepaalde situaties jaarlijks vernieuwd te worden (afhankelijk van de functiebeperking). De geldigheidstermijn van je statuut staat op het document dat je meekrijgt bij de dienst studievoortgang.

 

 Meer weten?

 • Download de infobrochure of ga te rade bij je studentenondersteuner
 • Indien je nog vragen hebt over het statuut of de procedure, mag je altijd contact opnemen met de Dienst studievoortgang (studievoortgang@pxl.be). Ook als je een Engelstalige versie van een attesteringsbundel wilt, kan je contact opnemen met de dienst studievoortgang.

Bewijsstukken voor statuutaanvraag

Een overzicht van alle documentatie en de bevoegde expert kan je hier terug vinden. De blanco attesteringsbundels per categorie kan je onderaan downloaden, om deze door de bevoegde expert te laten invullen. Indien je de Engelstalige versie van de attesteringsbundel wilt, kan je die altijd opvragen bij de dienst studievoortgang (studievoortgang@pxl.be).

Diagnostische criteria doelgroep ontwikkelingsstoornissen

Voor de doelgroep ontwikkelingsstoornissen kunnen studenten ook gebruik maken van eigen documentatie om zich te laten registreren. De dienst studievoortgang beoordeelt dan de geldigheid van de documentatie. De criteria voor documentatie zijn afhankelijk van het subtype en zijn gebaseerd op actuele (internationale) diagnostische protocollen en advies van experten.

Voor de subdoelgroep ‘studenten met een leerstoornis’ is er geen attesteringsbundels beschikbaar. Voor deze subgroep geldt dat de documentatie moet beantwoorden aan de vooropgestelde criteria.

Criteria voor documentatie ontwikkelingsstoornissen: