Verzekering schoolongevallen

De verzekering schoolongevallen dekt ieder ongeval dat zich voordoet tijdens een 'schoolactiviteit'. Deze schoolactiviteit omvat het gehele schoolleven intra en extra muros, tijdens en na de lesuren, zelfs gedurende de verlofdagen en vakanties in België of het buitenland, zonder een andere algemene beperking dan wat de studenten betreft dat zij onder toezicht staan of moesten staan van de onderwijsinrichting.
Deze verzekering dekt enkel de lichamelijke schade. Materiële schade is niet gedekt, behalve bril en prothese.

Indien er zich een ongeval voordoet op stage, wordt dit als een arbeidsongeval beschouwd en moet het formulier 'Aangifte van arbeidsongeval' ingevuld worden.
De activiteiten die uitsluitend op persoonlijk initiatief van de studenten plaatsvinden, vallen dus niet onder de gewaarborgde schoolactiviteiten.

Het aangifteformulier 'Verzekering tegen lichamelijke ongevallen' dient ingevuld en verstuurd te worden naar de Dienst Financiën, t.a.v. de heer Erwin Opdenakker, Elfde-Liniestraat 24, B-3500 Hasselt.
Na ontvangst van de aangifte door de verzekeraar (Ethias) zal er een dossiernummer aan de aangifte toegekend worden. Dit dossiernummer zal aan de student meegedeeld worden en dient vermeld te worden op alle briefwisseling.
Betrokkene dient al de rekeningen en kostenstaten rechtstreeks over te maken aan de verzekeringsmaatschappij.

Contact

Erwin Opdenakker
tel. + 32 11 77 55 86