Leerkrediet

Sinds academiejaar 2008-2009 werd in Vlaanderen het leerkrediet geïmplementeerd. De Vlaamse regering wil hiermee de student stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en wil zowel de student als de onderwijsinstelling verantwoordelijk stellen voor de studievoortgang.

Wat?

Elke student krijgt bij aanvang in het hoger onderwijs een leerkrediet van 140 studiepunten. Dit leerkrediet dien je in te zetten wanneer je je inschrijft in het hoger onderwijs. Indien je studiepunten behaalt, verdien je het terug. Indien je onvoldoende leerkrediet hebt, kan je inschrijving in het hoger onderwijs geweigerd worden of een beperkt programma opgelegd worden. De bedoeling is om je te stimuleren tot het maken van een bewuste studiekeuze en de hogeschool of universiteit aan te sporen je studievoortgang te bewaken.

Voor wie?

Elke student die nieuw is in het hoger onderwijs, ontvangt bij inschrijving een leerkrediet van 140 studiepunten. Ook studenten die vóór 2008-2009 studeerden, starten bijgevolg met 140 studiepunten.

Hoe?

Bij je inschrijving gaat het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft, van je leerkrediet af. De studiepunten waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepunten waarvoor je niet slaagt (dus ook de studiepunten waarvoor je gedelibereerd wordt), verlies je.

Bonus

Omdat de overgang van secundair naar hoger onderwijs niet altijd even vlot verloopt, krijgt elke student bij het begin van de rit wat extra krediet. De eerste 60 studiepunten die je verwerft, ongeacht de trajectschijf of het academiejaar, worden dubbel teruggegeven (enkel bij diplomacontract). Deze bonus is niet van toepassing voor studenten met een creditcontract en ook niet indien studenten hun studie gedurende een of meerdere jaren onderbreken als hun leerkrediet op het moment van de onderbreking minder dan 60 bedraagt. Deze studenten hebben dan wel recht op automatische opbouw.

Van studierichting veranderen

Informeer je goed! Er zijn immers enkele belangrijke data die bepalen of, en hoeveel studiepunten je terugkrijgt bij je leerkrediet.
Eerst en vooral zijn er de grensdata: indien je vóór deze datum uitschrijft, krijg je de volledig opgenomen studiepunten terug. Welke de concrete grensdata per opleidingsonderdeel zijn, vind je terug in de ECTS-fiches.

Bijkomend zijn er, enkel voor generatiestudenten (= studenten die voor de eerste keer inschrijven in het hoger onderwijs), nog twee belangrijke data die werden vastgelegd door de overheid, nl.:

 • 1 december: indien je vóór 1 december uitschrijft voor je opleidingsonderdelen, krijg je, ondanks dat de grensdatum van een opleidingsonderdeel verstreken is, toch het volledige leerkrediet van dit opleidingsonderdeel terug, als je heroriënteert* naar een andere studierichting vóór 1 december.
  LET OP: enkel de studiepunten waarvoor je nog geen examen afgelegd hebt, komen in aanmerking voor heroriëntering.
 • 15 maart: indien je vóór 15 maart uitschrijft, krijg je enkel de helft terug van de opleidingsonderdelen waarvan de grensdatum verstreken is, als je heroriënteert* naar een andere studierichting vóór 15 maart. Indien je na 15 maart uitschrijft, krijg je geen bijkomende studiepunten terug, dus enkel de studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvan de grensdatum nog niet verstreken is.
  LET OP: enkel de studiepunten waarvoor je nog geen examen afgelegd hebt, komen in aanmerking voor heroriëntering.

  * Heroriënteren is veranderen van opleiding (binnen of buiten de instelling) waarbij de inschrijfdatum van de nieuwe opleiding na de uitschrijfdatum van de oude opleiding ligt (bv. veranderen van afstudeerrichting is niet heroriënteren).

Diploma behaald

Na het behalen van je bachelordiploma blijf je het resterende leerkrediet behouden en kan je dus aansluitend een nieuwe opleiding starten. Indien je te weinig leerkrediet hebt, maar je hebt wel reeds een academisch bachelordiploma behaald, dan mag je sowieso inschrijven voor de daaropvolgende master.

Bij het behalen van een masterdiploma worden 140 studiepunten van het resterende leerkrediet afgetrokken. Met het overgebleven krediet kan je eventueel nog een nieuwe bachelor- of masteropleiding starten. Een vlotte studieloopbaan wordt op deze manier dus extra beloond.

Heb je na je masterstudie te weinig leerkrediet om een nieuwe opleiding te starten, dan kan je het leerkrediet eenmalig terug opbouwen. De automatische opbouw start in het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin je je masterdiploma behaalde. Per academiejaar krijg je dan 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt. Na enkele jaren kan je dus terug voltijds in een opleiding starten.

(Studenten die in 2007-2008 reeds ingeschreven waren in een masteropleiding, kunnen onder bepaalde omstandigheden genieten van een gunstige overgangsmaatregel voor de opbouw van het leerkrediet. Een student onder creditcontract krijgt namelijk eenmalig bij de start van het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin hij zijn masterdiploma heeft behaald extra leerkrediet, namelijk het verschil tussen 60 en het aantal opgenomen studiepunten in de opleiding.)

Indien je een diploma behaald hebt in het hoger beroepsonderwijs (HBO5), dan wordt het leerkrediet eenmalig aangevuld tot 60 studiepunten, behalve indien je reeds een masterdiploma behaalde.

Te weinig leerkrediet: wat nu?

Aan de Hogeschool PXL kan je slechts inschrijven ten belope van je leerkrediet. Indien je echter een leerkrediet hebt van minder dan 60 studiepunten, kan je - mits toelating van de hogeschool - een beperkt pakket opnemen onder voorwaarden. In twee gevallen kan je ook je leerkrediet heropbouwen:

 • Je bent gestopt met studeren, had op dat ogenblik een leerkrediet lager dan 60 en je schrijft nadien minstens 1 jaar niet in voor een opleiding waar het leerkrediet geldt. Je hebt nog geen masterdiploma behaald. De automatische opbouw start in het academiejaar dat volgt op het academiejaar waarin je geen inschrijving had. Per academiejaar krijg je dan 10 extra studiepunten, tot je opnieuw 60 punten leerkrediet hebt.
 • Je behaalde een graduaatsdiploma in het hoger beroepsonderwijs (HBO5), hebt een leerkrediet lager dan 60 en wil opnieuw inschrijven. Je leerkrediet wordt dan bij inschrijving aangevuld tot 60 studiepunten, behalve als je al een masterdiploma behaalde.

Procedure overmacht

Wanneer je meent dat een definitieve vermindering van je leerkrediet omwille van niet-deelname aan één of meer examens te wijten is aan een overmachtssituatie, moet je eerst alle mogelijkheden voor een aangepaste examenregeling uitputten binnen de instelling waar je je inschreef. Is een aangepaste examenregeling om organisatorische redenen niet meer mogelijk, dan verlies je leerkrediet.

Je kan je tot de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen richten om het verloren leerkrediet terug te vragen. Als de Raad vaststelt dat er inderdaad overmacht was en de instelling effectief niet in staat was om voor een aangepaste examenregeling te zorgen, dan krijg je je leerkrediet terug voor de betrokken opleidingsonderdelen. Bij je verzoek tot teruggave van het leerkrediet wegens overmacht bezorg je overtuigingsstukken aan de Raad, zoals een medisch attest. Die overtuigingsstukken moeten duidelijk en expliciet laten zien dat je niet in staat was om deel te nemen aan het examen in de door het attest gedekte relevante periode.

Meer informatie over de procedure overmacht en leerkrediet kan je vinden op de website van onderwijs Vlaanderen. 

Hoeveel is mijn leerkrediet?

 • Je kan de stand van je leerkrediet online raadplegen. Hiervoor kan je inloggen met je digitale identiteitskaart of federaal token (kaart met codes, uitgereikt door de federale overheid).
 • Je kan de stand van je leerkrediet ook terug vinden via ‘Mijn PXL’.

Meer weten

 • Download de infobrochure.
 • Meer informatie over het leerkrediet kan je hier terug vinden.
 • Indien je nog vragen hebt, mag je altijd contact opnemen met de dienst studievoortgang (studievoortgang@pxl.be).