Vrijstellingen

Heb je al credits of een diploma behaald? Heb je al gewerkt en ervaring opgedaan in de praktijk? Dan informeer je best of je recht hebt op vrijstellingen.
Wat is het grote voordeel? Door de erkenning van die eerder verworven kwalificaties of competenties kan je een vrijstelling bekomen voor bepaalde opleidingsonderdelen van de opleiding die je wilt volgen. Op die manier kan je de studieduur verkorten of je programma lichter maken (zodat bijvoorbeeld de combinatie studeren en werken beter haalbaar is).

Wat?

EVK

EVK staat voor Eerder Verworven Kwalificatie. Dit zijn alle binnenlandse of buitenlandse studiebewijzen verkregen buiten de eigen opleiding aan Hogeschool PXL die aangeven dat je een leertraject met goed gevolg hebt doorlopen. Meer bepaald zijn het alle mogelijke documenten (diploma’s, getuigschriften, attesten, …) die een eerder gevolgde studie certifiëren. Deze documenten dien je te laten erkennen (EVK), waarna je een vrijstelling kan aanvragen.

Voorbeeld: als je bent overgestapt van de ene studie naar de andere of als je een nieuwe studie aanvat na je basisopleiding, kan het gebeuren dat je sommige opleidingsonderdelen of toch een sterk gelijkaardig opleidingsonderdeel reeds volgde en met succes daarvoor examen aflegde. Je hebt dan een creditbewijs ontvangen. Je kan op die basis worden vrijgesteld.
Let op! een tolerantie is geen creditbewijs en kan dus ook niet in aanmerking komen voor een vrijstelling op basis van EVK.

EVC

EVC staat voor Eerder Verworven Competentie. Een competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, waardoor je in staat bent om effectieve kwaliteitsvolle prestaties te leveren gericht op een bepaalde functie of rol. Deze prestaties zijn zichtbaar in concrete handelingen en verbonden met een bepaalde context. Mensen verwerven niet enkel competenties binnen de hogeschool of universiteit, ook via je beroep, vrijwilligerswerk, hobby’s, … kan je heel wat competenties verwerven. In dat geval kunnen deze als ‘eerder verworven competentie’ erkend worden en leiden tot vrijstellingen voor opleidingsonderdelen of delen van een opleiding.

Voorbeeld: je hebt enkele jaren in Spanje gewoond en gewerkt en wilt hier een opleiding starten waarin je Spaans zal krijgen. Dan kan je via de EVC-procedure trachten een erkenning te verkrijgen voor je competenties met betrekking tot de Spaanse taal. Op basis van deze erkenning kan de opleiding je dan een vrijstelling geven voor het vak Spaans.

Voor wie?

Studenten die een vrijstelling wensen EN

  • die creditbewijzen behaalden aan een andere hogeschool of universiteit
  • die creditbewijzen behaalden binnen een andere opleiding van Hogeschool PXL
  • die relevante ervaring hebben via werkervaring, vrijwilligerswerk, mantelzorg, ...

Hoe?

EVK

Je trajectbegeleider helpt je bij de samenstelling van het dossier en het afbakenen van je aanvraag. Hiervoor heb je volgende documenten nodig:

  • een kopie van het studiebewijs dat recht geeft op de vrijstelling 
  • een officieel bewijs van de behaalde studieresultaten (=creditbewijs)
  • een beknopte inhoud van de opleidingsonderdelen waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd.

Je trajectbegeleider helpt je om je aanvraag via 'Mijn SLB' in te dienen. Tegelijkertijd wordt de aanvraag voor vrijstellingen gestart. Na het indienen van je dossier kijkt je trajectbegeleider dit na en geeft advies, waarna het opleidingshoofd je dossier zal beoordelen.

De beslissing omtrent jouw aanvraag EVK en vrijstellingen wordt meegedeeld door de Dienst studentenadministratie via ‘Mijn PXL’, waar je deze beslissing zo snel mogelijk digitaal moet ondertekenen.

Let op! De aanvraag moet gebeuren binnen de twee weken na (her)inschrijving! Voor studenten die in juli of augustus inschrijven, is de deadline de start van het academiejaar.

EVC

Voor het aanvragen van een erkenning op basis van EVC neem je best contact op met de centrale coördinator EVC, Tine Aelter (tine.aelter@pxl.be) die samen met de trajectbegeleider van de opleiding (die je wilt volgen), je dossier mee zal opvolgen. Om eerder verworven competenties te laten erkennen, dien je immers een aanvraag en een EVC-dossier in te dienen met de nodige bewijsstukken van je competenties. Dit EVC-dossier bevat een beoordeling van de opgestelde competenties door middel van een uitgebreid portfolio, een criteriumgericht interview en eventueel een assessment (test, observatie of realisatie).

De EVC-coördinator en de trajectbegeleider van je opleiding begeleiden je bij de voorbereiding op het assessment of het criteriumgericht interview, of bij het opmaken van jouw uitgebreid portfolio. Een beoordelingscommissie die samengesteld is uit experts uit de opleiding en het werkveld, zal jouw aanvraag inhoudelijk beoordelen. Vervolgens dient de EVC-coördinator jouw EVC-dossier in bij de validerende instantie op associatieniveau, die het administratief onderzoek voert. Dit bekwaamheidsonderzoek gebeurt op associatieniveau, waarna, na goedkeuring, een bewijs van bekwaamheid verleend wordt. Op grond van dit bewijs kunnen vrijstellingen aangevraagd worden.

Voor het aanvragen van vrijstellingen krijg je ondersteuning van je trajectbegeleider. Je opleidingshoofd/departementshoofd neemt hierin een beslissing, die je door de Dienst studentenadministratie meegedeeld wordt. Hier dien je tot slot de beslissing te gaan ondertekenen.

Meer weten